Zoeken

Inloggen

Artikelen

John Beer 251018 aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product, proefschrift Jantina Hiemstra

John Beer 251018 aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product, proefschrift Jantina Hiemstra

zie ook: https://www.rug.nl/research/portal/files/65388324/Complete_thesis.pdf

In Groningen is door Jantina Hiemstra onlangs een proefschrift geschreven over de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade die het gevolg is van een gebrekkig product. Bijvoorbeeld de cardioloog die bij de behandeling van de patiënt een pacemaker gebruikt. Als die pacemaker defect blijkt te zijn en schade veroorzaakt, rijst de vraag of de arts en het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk zijn.

Standpunt artsen en ziekenhuizen

Artsen en ziekenhuizen stellen zich doorgaans op het standpunt dat de patiënt in dat geval zijn of haar schade op de producent van het product moet verhalen. Dat standpunt steunt op een gedachte die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw door de wetgever is uitgesproken. De rechtspraak is wisselend, maar steunt merendeels die visie van de arts en het ziekenhuis.

Al jaren gaan er stemmen op om de arts en het ziekenhuis in een dergelijke situatie wel aansprakelijk te houden. Het proefschrift van Hiemstra ondersteunt die stelling.

Juridische hoofdregel bij gebrekkig product

De algemene, juridische hoofdregel is dat iemand die bij de uitvoering van diens werkzaamheden gebruikmaakt van een product, aansprakelijk is voor de schade die door een gebrek van dat product ontstaat. Als uitzondering is dat alleen anders als het door bijzondere omstandigheden onredelijk zou zijn.

Voorbeeld van een dergelijke aansprakelijkheid - conform de hoofdregel - is de aannemer die bij de uitvoering van het werk gebruikmaakt van een gebrekkige zaak. Die aannemer is aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Dat wordt in beginsel niet onredelijk gevonden.

Waarom zou dit voor de arts of het ziekenhuis anders moeten zijn? In het proefschrift wordt door Hiemstra terecht, en op basis van goede argumenten, aangegeven dat daarvoor geen goede reden bestaat.

Medische behandelingssituatie

In een medische behandelingssituatie wordt doorgaans door de arts of door het ziekenhuis gekozen om een bepaald product bij de behandeling te gebruiken. Anders dan de patiënt, zijn zij ook in staat om die keuze te maken. Van de arts en het ziekenhuis mag worden verwacht dat die keuze door hen zorgvuldig wordt gemaakt.

Natuurlijk is niet in alle gevallen te vermijden dat - ondanks een zorgvuldige keuze - het product defect blijkt te zijn. In een dergelijke situatie kan het dus zijn dat de arts en het ziekenhuis geen verwijt treffen, maar toch gehouden zijn de schade te vergoeden. Dat is een kwestie van redelijke toerekening. De arts en het ziekenhuis bevinden zich in een veel betere positie (dan de patiënt) om ervoor te zorgen dat de producent uiteindelijk toch de schade zal dragen.

Het is mijn verwachting dat dit proefschrift de rechtspraak in dit opzicht ten gunste van de patiënt zal veranderen. Daartoe bestaat alle aanleiding.

Zie hier meer informatie over het proefschrift van Jantina Hiemstra. Beer Advocaten.nl

Deze website maakt gebruik van cookies