Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Alkmaar 180707 aanvullende partijrapportage Rekencentrum tijdens de procedure; vergoed als bgk

Rb Alkmaar 180707 aanvullende partijrapportage Rekencentrum tijdens de procedure; vergoed als kosten buiten rechte
4.7  Bij conclusie van repliek heeft Eiseres in de hoofdzaak haar eis vermeerderd met een bedrag van euro 1.422,05. Zij heeft hiertoe, door bescheiden onderbouwd, gesteld dat aanvullende rapportage bij het Nederlands Rekencentrum Letselschade ingewonnen is. De eerdere rapportage maakte onderdeel uit van de reeds door Eiseres in de hoofdzaak ontvangen vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De nota voor de aanvullende rapportage komt nog voor vergoeding in aanmerking. Aegon en Proteq hebben zich niet verzet tegen de vermeerdering van eis, zodat de rechtbank recht zal doen op deze vermeerderde eis. Aegon heeft aangevoerd, dat de gemaakte kosten dienen te worden aangemerkt als proceskosten, zijnde tijdens de procedure gemaakte kosten. Daarnaast heeft Aegon betwist dat de kosten de dubbele redelijkheidstoets kunnen doorstaan, aangezien de aanvullende rapportage het gevolg is geweest van een aantal door Aegon gestelde vragen welke kennelijk niet door Eiseres in de hoofdzaak zelf konden worden beantwoord. De rechtbank kan dit standpunt niet volgen. Immers, niet is gesteld of gebleken dat Eiseres in de hoofdzaak op het terrein van de letselschadeberekening over meer deskundigheid beschikt dan Aegon. Het ligt dan ook voor de hand, dat kritische vragen van Aegon worden doorgeleid naar de partijdeskundige. Dat brengt kosten met zich. Naar het oordeel van de rechtbank vallen deze kosten niet onder de verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. Het gaat hier immers om een aanvulling op de rapportage welke diende tot vaststelling van schade in de zin van artikel 6: 96 lid 2 sub b BW. Weliswaar heeft deze aanvullende rapportage niet kunnen leiden tot de vaststelling, dat de geleden schade hetgeen reeds is vergoed te boven gaat, maar de kosten van de rapportage zijn zonder meer te beschouwen als redelijke kosten tot vaststelling van schade welke zijn toe te rekenen aan de voor de ongevallen aansprakelijke persoon (zoals omschreven in het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003, NJ 2005/50).
LJN: BA9925

Deze website maakt gebruik van cookies