Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Rotterdam 181213 moord; depressieklachten en ernstige PTSS; grote invloed op het dagelijks leven; smartengeld € 25.000,-

Rb Rotterdam 181213 moord; ziektebeeld vastgesteld door HA en psycholoog; relatie tussen ernst normschending en rechtstreeksheid confrontatie.
- depressieklachten en ernstige PTSS; grote invloed op het dagelijks leven; smartengeld € 25.000,-

Immateriële schade

4.19.
Bij de begroting van het smartengeld naar billijkheid houdt de rechtbank rekening met alle omstandigheden van het geval, waaronder in ieder geval de aard van de aansprakelijkheid, de ernst van het aan [gedaagde] te maken verwijt en de aard, ernst en duur van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde van [eiseres] zoals die blijken uit de aard en ernst van het geconstateerde geestelijk letsel. De toekenning van een bedrag wegens immateriële schade kan het gemis van haar man voor [eiseres] niet compenseren, noch haar genezing brengen van het geestelijk letsel dat zij heeft opgelopen. Toekenning van smartengeld onderstreept wel dat haar letsel erkenning verdient. Inherent aan elk bedrag is echter dat de mate waarin die erkenning wordt ervaren, per persoon kan verschillen. Daarom kan de subjectieve wens van [eiseres] ten aanzien van de hoogte van het smartengeld niet beslissend zijn, maar gaat het er zoals gezegd om naar billijkheid een bedrag vast te stellen, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval en zo mogelijk met bedragen die in vergelijkbare gevallen worden toegewezen.

4.20.
Wat het laatste betreft, biedt de rechtspraak nog zo weinig aanknopingspunten, dat de rechtbank meer gewicht toekent aan de geobjectiveerde omstandigheden van dit geval dan aan de hoogte van de vergoeding die is toegekend in de zaak die heeft geleid tot het hiervoor reeds aangehaalde Shockschade-arrest, of in enkele andere zaken in lagere rechtspraak. Daarbij weegt mee dat voor de vergelijkbaarheid van gevallen niet volstaat dat het gevallen betreft waarin schade juridisch als ‘shockschade’ wordt aangeduid. Het gaat er ook om onder welke omstandigheden de benadeelde die schade lijdt.

Die omstandigheden lopen in de gevallen die tot gepubliceerde rechtspraak hebben geleid tot op heden zeer uiteen, alleen al doordat de aard van de aansprakelijkheid, de ernst van het aan de aansprakelijke persoon te maken verwijt en de aard en ernst van het letsel uiteenlopen.
4.21.
De rechtbank houdt rekening met de volgende omstandigheden. [eiseres] is in haar persoon aangetast doordat zij direct en indirect is geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de moord die [gedaagde] op 18 april 2008 op haar man heeft gepleegd. [eiseres] was toen 60 jaar en moeder van 4 kinderen. Zij verloor volkomen onverwacht haar echtgenoot, met wie zij een nauwe affectieve relatie had. Aan [gedaagde] valt een ernstig verwijt te maken van de moord op de man van [eiseres] en de gruwelijke wijze waarop hij die heeft gepleegd. [eiseres] lijdt als gevolg van de confrontatie met de ernstige gevolgen van de moord op haar man aan een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, depressieklachten en een ernstige posttraumatische stressstoornis. Deze stoornis is van grote invloed op haar dagelijks leven, onder andere door slaapproblemen, akelige dromen, angst- en piekerklachten, concentratieproblemen, vermoeidheid en verminderde belangstelling voor activiteiten. Zij ondergaat hiervoor nog altijd behandeling. De prognose is ongunstig. Alles afwegende begroot de rechtbank het smartengeld op € 25.000,-.

ECLI:NL:RBROT:2013:10725

Deze website maakt gebruik van cookies