Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rechtbank Rotterdam, 080206 (Smartengeld na overlijden kind)

Rechtbank Rotterdam, 08-02-2006 (Smartengeld na overlijden kind)
5.1 Voor wat betreft de vordering van [eiseres sub 1]
Nu gedaagden jegens [eiseres sub 1] niet alleen aansprakelijkheid hebben erkend, maar ook dat bij [eiseres sub 1] sprake is geweest van een aantasting in de persoon als bedoeld in art. 6:106 lid 1 onder b BW, dient zulks als uitgangspunt in deze procedure te gelden. Dat betekent, dat [eiseres sub 1] recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding wegens immateriële schade (....)

Anders dan [eiser sub 2] kennelijk meent geeft de enkele aansprakelijkheid als vastgesteld in 5.3 niet een zelfstandige grond voor het toekennen van een vergoeding van immateriële schade. De inhoud en de omvang van de verbintenis tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad wordt immers bepaald door -op dit punt- de grenzen die art. 6:106 BW stelt voor de gevallen, waarin immateriële schade voor vergoeding in aanmerking komt.
Nu geen van de gevallen als bedoeld in art. 6:106 lid 1 BW zich voordoet, is er dan ook geen ruimte voor toekenning van een vergoeding wegens immateriële schade.
Ter comparitie is in dit verband een beroep gedaan op het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 maart 2005 (de zaak Kelly), doch tevergeefs. In die zaak heeft de Hoge Raad voor de toewijsbaarheid van de vordering tot vergoeding van immateriële schade beslissend geacht dat er sprake was van een aantasting van een fundamenteel recht, die opgevat moet worden als een aantasting in de persoon in de zin van art. 6:106 lid 1 onder b BW, hierin bestaande dat aan de vader de mogelijkheid was ontnomen om samen met de moeder de keuze te maken om de geboorte van een ernstig gehandicapt kind te voorkomen. Dat is een volstrekt andere situatie dan hier aan de orde is. Ten aanzien van de overige in de zaak Kelly door de vader gevorderde immateriële schadevergoeding heeft de Hoge Raad beslist, dat deze terecht was afgewezen omdat er geen sprake was van geestelijk letsel. Zulks is ook hier het geval. LJN AX2193

Deze website maakt gebruik van cookies