Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gerecht Eerste Aanleg Aruba 110913 verval recht op uitkering wegens niet onmiddellijk melden ongeval

Gerecht Eerste Aanleg Aruba 110913 verval recht op uitkering wegens niet onmiddellijk melden ongeval

4 DE BEOORDELING
4.1 Nagico grondt haar vordering tot een hoofdsom van AWG. 346,26 op nakoming van de premiebetalingsverplichting die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeit. 
Tot een bedrag van AWG. 4.358,26 grondt Nagico haar vordering (kennelijk) op de tekortkoming van [x] in de nakoming van de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Ingevolge artikel 2.2 van de op de overeenkomst van toepassing verklaarde “MOTOR VEHICLE POLICY CONDITIONS” is de verzekerde verplicht de politie en de “24/7 Road Service” in kennis te stellen van een voor de verzekering relevant incident. Nagico doet in dit verband een beroep op de bepaling: “In failling to do so, the Insured forfeits the right of any compensation for the damage/loses or coverage under this Policy”. Tevens beroept Nagico zich op “SECTION B: SPECIAL CONDITIONS THIRD-PARTY COVERAGE” onder “ 12) Exclusions” aanhef en onder ab. welke passages bepalen: This insurance shall not cover liability : if the driver leaves the scene of an accident before the police and/or the CRS is able to make its report on among other things the identity of the driver and/or vehicle and cause of accident as in accordance with section 4 of the “Landsverordening Wegverkeer”. Daarenboven heeft Nagico [x] nog eens op de verplichting om de Road Service te informeren gewezen in de aanvullende Road & Claim Service Clause van 23 mei 2011. 
Nagico beroept zich daarnaast (kennelijk) op de omstandigheid dat [x] aansprakelijk is jegens mw. [k] voor de door haar ten gevolge van een ongeval geleden schade en het bepaalde in artikel 10 eerste en tweede lid Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Lam).

4.2 [ [x] ontkent betrokken te zijn geweest bij een op 30 juni 2011 voorgevallen ongeval.

4.3 Dat verweer wordt verworpen. [x] heeft erkend bij een op 13 juni 2011 voorgevallen ongeval betrokken te zijn geweest. Uit de correspondentie tussen partijen was het duidelijk dat Nagico dat ongeval aan haar vordering ten grondslag legt. De datum 30 juni 2011 berust op een kennelijke en ook voor [x] kenbare vergissing.

4.4 Dat op [x] geen aansprakelijkheid rust voor schade ten gevolge van het ongeval van 13 juni 2011 wordt door hem niet betoogd. Het gerecht gaat er daarom vanuit dat [x] aansprakelijk is voor dat ongeval en de daardoor door mw. [k] geleden schade, zodat Nagico terecht tot uitkering van schadevergoeding aan haar is overgegaan. Aan Nagico komt ingevolge artikel 10 lid 2 Lam een regresrecht op [x] toe als zich het geval voordoet dat zij op grond van de verzekeringsvoorwaarden niet gehouden was tot uitkering over te gaan omdat zij zich kan beroepen op de hierboven genoemde uitsluitingsgronden.

4.5 Het gerecht is van oordeel dat de mededeling: “1. Police and Road & Claim Services must be called to the site immediately in each and every incident” op de “Motor Insurance Policy Schedule” onvoldoende duidelijk is om te concluderen dat Nagico zich terecht op uitsluiting van dekking beroept. Nagico heeft zich echter ook beroepen op de “ROAD & CLAIM SERVICE CLAUSE” van 23 mei 2011. [x] heeft de ontvangst daarvan niet ontkend. Naar oordeel van het gerecht wordt in dat document, dat als aanvullende verzekeringsvoorwaarde dient te worden begrepen, mede in combinatie met de hierboven geciteerde passage uit de “Motor Insurance Policy Schedule”, voldoende duidelijk gemaakt dat het recht op verzekeringsuitkering vervalt als niet onmiddellijk nadat een ongeval heeft plaatsgevonden, door de verzekerde Nagico’s Road & Claim Service wordt gebeld. [x] heeft daaraan niet voldaan zodat zijn recht op verzekering is komen te vervallen. Dat daarnaast kennelijk naar believen ook aanspraak gemaakt kan worden op een andere service van Nagico, te weten “ROAD SIDE ASSISTANCE” doet niet af aan de duidelijkheid van de uitsluitingsclausule.

4.6 In zoverre [x] een beroep bedoelt te doen op onaanvaardbaarheid van Nagico’s beroep op uitsluiting van haar vergoedingsplicht, omdat [x] dringende verplichtingen had en daarom is weggereden voordat de Road & Claim Service medewerker ter plekke was, is dat beroep onvoldoende feitelijk onderbouwd.
(...) ECLI:NL:OGEAA:2013:1

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies