Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 051007 late melding RSI schade, beroep op vervalbeding, verzekeraar in redelijk belang geschaad?

HR 051007 late melding RSI schade, beroep op vervalbeding, is verzekeraar in redelijk belang geschaad
Werkgever meldt pas in 2001, nadat hij aansprakelijk is gesteld op grond van art 7:658 BW, de schade van werknemer die in 1997 arbeidsongeschikt is geworden door RSI-klachten. De AVB-ververzekeraars beroepen zich op het vervalbeding in de polis (geen uitkering indien schade niet binnen drie jaar gemeld). De Hoge Raad stelt voorop de verzekeraar die zich beroept op een contractueel vervalbeding onder gemotiveerd moet stellen dat hij door die te late melding in zijn redelijke belangen is geschaad. Het ligt vervolgens op de weg van de verzekerde te stellen dat en waarom de verzekeraar niet in een redelijk belang is geschaad. Indien de verzekerde hieraan heeft voldaan, is het aan de verzekeraar om te bewijzen dat hij door die te late melding wel degelijk in een redelijk belang is geschaad. De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte de gemotiveerde stelling van de verzekeraars dat zij door de te late aanmelding zijn belemmerd in hun mogelijkheden zelfstandig onderzoek te doen naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en om een reïntegratiepoging te doen, terzijde heeft gesteld. De zaak wordt verwezen naar een ander hof. LJN BA9705 (samenvatting PIV-site)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies