Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBMNE 110920 en-bloc clausule in verzekeringspolis Yarden Uitvaartverzekeringen in KG met ordemaatregel buiten toepassing gesteld

RBMNE 110920 en-bloc clausule in verzekeringspolis Yarden Uitvaartverzekeringen in KG met ordemaatregel buiten toepassing gesteld.

Eisers beschikken over een naturapakketpolis bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. die erin voorziet dat nabestaanden van de verzekerde bij diens overlijden recht hebben op uitvaartdiensten en – producten zonder enige vorm van bijbetaling. Yarden heeft op 1 juli 2019 toepassing gegeven aan de in de algemene voorwaarden opgenomen en-bloc clausule bij alle 390.000 naturapakket-polishouders door de voorwaarden van de verzekering te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2020 komen de jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten voor rekening van de verzekerde en /of nabestaanden. De vraag die voorligt is in hoeverre de algemene voorwaarden op de verzekeringspolis van toepassing zijn en zo ja of de in die voorwaarden opgenomen en-bloc clausule voor vernietiging in aanmerking komt, omdat sprake zou zij van een onredelijk bezwarend beding. De kantonrechter is voorlopig van oordeel dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de verzekeringspolis en dat vooralsnog geen sprake is van een onredelijk bezwarend beding. De vraag die vervolgens voorligt is of het beding als in strijd is met de redelijkheid en billijkheid maatschappelijk onaanvaardbaar moet worden geacht. Het kort geding biedt de kantonrechter beperkte toetsingsruimte, maar sluit op grond van alle omstandigheden van het geval niet uit dat de bodemrechter tot een dergelijk oordeel komt. De kantonrechter acht een ordemaatregel gepast door te bepalen dat Yarden uitvoering dient te geven aan haar verplichtingen uit de verzekeringspolis zoals die gold voor 1 juli 2019 totdat in een bodemprocedure is beslist. ECLI:NL:RBMNE:2020:3843

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies