Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb R.Dam 120706 verlies verdienvermogen zelfstandige, bepaling maatschapscontract

Rb R.Dam 12-07-06 verlies verdienvermogen zelfstandige, bepaling maatschapscontract
De rechtbank kan [eiser] niet volgen in de berekening van het verlies aan verdienvermogen, reeds omdat in die begroting de accountant is uitgegaan van verschillende arbeidsongeschiktheidspercentages, terwijl - zoals Erasmus heeft aangevoerd - [eiser] zich nu juist op het standpunt stelt dat zijn schade nog niet kan worden vastgesteld vanwege het ontbreken van arbeids-ongeschiktheidscijfers.

Het maatschapcontract van 15 september 1998 bevat weliswaar een bepaling in artikel 9, die ziet op de afwijkende verdeling van het ondernemersloon en de winst uit onderneming ingeval de winst daalt wegens arbeidsongeschiktheid van een vennoot die door een derde is veroorzaakt, maar uit niets blijkt dat de winstdeling inmiddels ook daadwerkelijk is bijgesteld.
[eiser] heeft daarvoor een verklaring aangevoerd, maar terecht merkt Erasmus op, dat in het bij dagvaarding overgelegde Schaderapport Schattings-onderzoek van Nationale Nederlanden (productie 5 bij dagvaarding) dat dateert van 6 december 2000, is vermeld dat “Vader heeft besloten, dat de verminderde en gewijzigde arbeidsinzet van verzekerde geen consequenties heeft op diens inkomen. De winstverdeling is dus niet bijgesteld.”.
Erasmus heeft er voorts op gewezen dat onduidelijk is hoe [eiser] met de bij akte na tussenvonnis overgelegde jaarstukken zijn verlies aan arbeidsvermogen wil aantonen, nu uit deze stukken valt op te maken dat de omzet van 1994 tot 2004 is opgelopen van € 82.313,01 in 1994 naar € 591.886,-- in 2004 en dat [eiser] na het ongeval naast het ondernemersloon ook de bedrijfswinst uit de onderneming is uitgekeerd, terwijl voorts wanneer de inkomens van de drie broers in het familiebedrijf over de jaren 2001, 2003 en 2004 met elkaar worden vergeleken opvalt, dat zij wat ondernemersloon en winstaandeel betreft, weinig ten opzichte van elkaar verschillen.

Het vorenstaande betekent dat tot dusver niet is gebleken dat [eiser] na het ongeval een lager ondernemersloon of lagere winstuitkering heeft genoten dan vóór het ongeval het geval was en dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat [eiser] tot dusver schade heeft geleden door verlies aan verdien-vermogen. [eiser] zal derhalve op bovengenoemde punten duidelijkheid dienen te verschaffen en zal daarbij zijn vordering deugdelijk nader onderbouwd dienen te preciseren. Tevens dient hij daarbij inzichtelijk te maken welk maatmaninkomen als uitgangspunt moet worden gehanteerd bij de berekening van het verlies arbeidsvermogen.
LJN AY6245