Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 091012 inboedelverzekering; toepasselijkheid elektronisch ter beschikking gestelde polisvoorwaarden

Hof Arnhem 091012 inboedelverzekering; toepasselijkheid elektronisch ter beschikking gestelde polisvoorwaarden

(...) 
3.6  [geïntimeerde] heeft in eerste aanleg aangevoerd dat de voorwaarden haar pas na het schade-evenement bekend zijn geworden. Zij stelt dat, nu de voorwaarden slechts vanaf de website waren in te zien, deze haar niet in rechtens relevante zin ter hand zijn gesteld bij het aangaan van de overeenkomst. Voor zover [geïntimeerde] daarmee heeft bedoeld dat de (algemene) voorwaarden vernietigbaar zijn op grond van artikel 6:233 onder b BW, kan zij daarin echter niet worden gevolgd. Vaststaat immers dat de onderhavige overeenkomst langs elektronische weg is tot stand gekomen. Gelet op artikel 6:234 lid 2 BW kon ASR er dan ook mee volstaan de voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan [geïntimeerde] ter beschikking te stellen, op een zodanige wijze dat deze door haar konden worden opgeslagen en toegankelijk waren ten behoeve van latere kennisneming. Niet in geschil is dat ASR aan dit voorschrift heeft voldaan: [geïntimeerde] heeft immers niet betwist dat zij tijdens de aanvraagprocedure, alvorens een overeenkomst tot stand kwam, zich akkoord heeft moeten verklaren met de voorwaarden, die zij op dat moment via een hyperlink kon inzien, opslaan en printen. Ook daarna kon zij, via de link op het electronische polisblad, de voorwaarden (blijven) raadplegen. Het hof dient dan ook van de toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden uit te gaan. 
(...) LJN BX9811 met dank aan mr. R. Meelker, Maree en Dijxhoorn Advocaten, voor het attenderen op deze uitspraak

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies