Zoeken

Inloggen

Verzekeringsrecht algemeen

Verzekeringsrecht algemeen

Meer artikelen...

 1. RBROT 010420 vz heeft niet op voorgeschreven wijze aangemaand tot betaling premie; beëindiging polis niet ingetreden; oordeel KIFID onjuist
 2. RBNHO 010420 joyrider rijdt tegen stilstaande zoutstrooier aan; veroordeling tot terugbetaling van het uitgekeerde ogv art. 15 WAM
 3. GHARL 300719 Levensverzekering. Carenzclausule. benoeming deskundige, vraagstelling mbt de vraag of overlijden binnen 1 jaar te verwachten was
 4. HR 210220 uitbreiding wzh niet doorgegeven; uitleg 7:941 BW, geen opzet de verzekeraar te misleiden; wel schending mededelingsplicht
 5. GHARL 081019 Opzet tot misleiding verzekeraar m.b.t. toestand voorafgaand aan brand in auto
 6. GHARL 011019 atp is in zorgplicht tekortgeschoten door wg-er niet te adviseren ziekteverzuimverzekering (stop-loss) te vervangen door conventionele verzekering
 7. GHDHA 280519 Schietincident Alphen, vordering op ouders afgewezen, vordering op verzekeraars evenzo, ook al omdat verzekeraars niet gedaagd waren als verzekeraar van X
 8. GHDHA 200218 proportionaliteitstoets bij beëindiging verzekering; toewijzing vordering tot ongedaan maken van de beëindiging
 9. GHARL 041218 Levensverzekering. Aanspraak nabestaande op uitkering levensverzekering. Toepassing Carenz-clausule en oordeel Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens
 10. RBOBR 130319 Vordering tot melding bij verzekeraar aansprakelijke partij toegewezen, ondanks eigen risico van € 1.000.000
 11. RBMNE 141118 schade veroorzaakt door inslag hagelstenen uit supercel valt niet onder stormschade
 12. OGEAA 101018 eenzijdig ongeval; ondanks met informatie SEH tegenstrijdig politierapport vermoeden van alcoholgebruik; geen dekking; bestuurder mag tegenbewijs leveren
 13. Rb Den Haag 170118 schietpartij Alphen; verzekeraar ontkracht bewijsvermoeden dat dader was meeverzekerd onder AVP-polis ouders
 14. Rb Gelderland 291117 weigering uitkering bij woningbrand; onredelijk beding; gerechtvaardigd vertrouwen op bindende schadevaststelling; afgewezen beroep op fraude
 15. Rb Amsterdam 131017 opzettelijke misleiding onvoldoende gesteld door WAM-verzekeraar; geen analoge toepassing art. 7:941 BW
 16. Rb Noord-Nederland 111017 ass-tp niet tekort geschoten in zorgplicht; verzekeringnemer was op de hoogte van ontbreken dekking werkgeversaansprakelijkheid
 17. Rb Gelderland 130917 brandschade; kosten contra-expertise toegewezen; vertragingsschade gefixeerd door wettelijke rente; wettelijke rente over vertragingsschade
 18. Hof Den Haag 110417 brandstichting bedrijfspand; verzekeraars slagen niet in levering bewijs brandstichting door betrokkene
 19. Hof Den Haag 270617 hoger beroep in KG; bewijslast authenticiteit aanrijding rust op schade lijdende partij; vergoeding cascoschade afgewezen
 20. Rb Gelderland 160817 diefstal auto; verzekeraar weigert uitkering wegens misleiding; bewijsopdracht verzekeraar overeenkomstig bewijsaanbod
 21. Rb Den Haag 140617 Voorshands vermoeden dat dader was meeverzekerd onder polis ouders; ass. wordt in de gelegenheid gesteld dit te ontkrachten
 22. Rb Noord-Nederland 290317 Cessie vordering aan verzekeraar geldig
 23. Hof Den Haag 070317 Misgelopen verzekeringsuitkering door schorsing wegens premieachterstand; schending zorgplicht, verzekeraar aansprakelijk
 24. Rb Amsterdam 080317 KG. Beroep op dekking rechtsbijstandverzekering. Voorshands aannemelijk dat vordering op DAS is verjaard ex artikel 7:942
 25. Rb Noord-Holland 050815 vervolg Davelaar / Allspan; Allspan heeft dekking voor de schade op een verzekering bij ASR
 26. Hof 's-Hertogenbosch 151116 ongevallenverzekering wg-er; wn-er heeft geen aanspraak op verzekerde som ogv verzekeringsovereenkomst, ook niet ogv goed werkgeverschap
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 (geen letsel) onjuiste voorstelling van zaken mbt aanrijding? toepasselijkheid algemene voorwaarden onvoldoende onderbouwd; geen misleiding
 28. Rb Amsterdam 130711 letsel wn-er door roldeur; aansprakelijkheid assurantietussenpersoon? waakplicht niet geschonden; bewijsopdracht mbt melding ongeval
 29. Hof 's-Hertogenbosch 011116 geen letsel: verval recht uitkering verzekering ivm fraude; duur opname in verwijzingsregister en centraal informatiesysteem onvoldoende gemotiveerd
 30. Rb Rotterdam 200716 onjuiste voorstelling van zaken mbt toedracht eenzijdig ongeval? bewijslast en bewijsrisico misleiding bij verzekeraar; bewijsopdracht
 31. Hof Amsterdam 280616 zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt ertoe dat een dekkingshiaat tussen twee opvolgende AVB-verzekeringen wordt voorkomen
 32. Rb Midden-Nederland 130716 beroep verzekeraar op onverkorte nakoming van premiebetaling, terwijl de dekking is opgeschort naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 33. Rb Amsterdam 240816 Motorongeval in Afrika niet gedekt op schade-opzittende deel polis met werelddekking. Invloed bijstand door tussenpersoon
 34. Rb Overijssel 040516 kosten van re-integratie, medische en arbeidsdeskundige expertise, kosten buiten rechte en betaling aan UWV komen niet in mindering op verzekerde som
 35. Verbond onderzoekt mogelijkheid directe verzekering - door Verbond van Verzekeraars op 23-11-2015
 36. Rb Amsterdam 041115 beroepsaansprakelijkheid assurantietussenpersoon, beëindiging autoverzekering zonder daartoe gegeven opdracht
 37. Hof Den Haag 290915 onvruchtbaarheid dekhengst na ongeval; erkenning aansprakelijkheid en schade door verzekeraar zijn bindend, tenzij bedrog zoals i.c.
 38. Rb Noord-Holland 050815 aansprakelijkheid wg-er gedekt onder twee aansprakelijkheidspolissen; beroep Chubb op verjaring slaagt, beroep ASR tzv verzekerde hoedanigheid slaagt niet
 39. Rb Den Haag 270515 tegenstrijdigheid verklaringen tzv verzekering kan niet worden tegengeworpen vanwege taalbarriere
 40. Rb Midden-NL 170615 regres WAM-verzekeraar wegens niet betalen premie; brieven voldoen niet aan 14-dagen termijn uit art. 7:934 BW; ontvangsttheorie; geen verval dekking
 41. Rb Midden-NL 250315 door verlaten plaats ongeval kon geen alcoholonderzoek plaatsvinden; schending medewerkingsplicht; opzegging niet gerechtvaardigd
 42. Rb Zeeland-West-Brabant 220415 onterechte schorsing en beëindiging autoverzekering vanwege achterstallige premie; niet voldaan aan art. 7:934 BW
 43. Hof Amsterdam 230914 verzekeraar slaagt er niet in te bewijzen dat WAM-verzekering tot stand gekomen is nadat aanrijding heeft plaatsgevonden
 44. Rb Noord-Holland 291014 afsluiten verzekering via internet; ontbreken handtekening voor risico verzekeraar; overleggen printscreen door verzekeraar niet voldoende
 45. PIV-Bulletin 2014-4 Schending medewerkingsplicht van de verzekeringnemer door mr. M.A. Gregoor
 46. Rb Midden-Nederland 120214 faillissement ziekenhuis; MediRisk moet met curatoren onderhandelen over dekking uitlooprisico
 47. Rb 's-Hertogenbosch 011211 vrijwaring; verzekeraar niet in enig redelijk belang geschaad door schending mededelingsplicht
 48. PIV-bulletin 2013-4, Samenloop van een garageverzekering en een autoverzekering voor een vervangende auto - Mr. P. de Bont
 49. Rb Breda 270313 ongevallen/schadeverzekering, vergoeding buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente boven de verzekerde som (over periode na ingebrekestelling)
 50. Hof Arnhem 091012 inboedelverzekering; toepasselijkheid elektronisch ter beschikking gestelde polisvoorwaarden
 51. Hof Leeuwarden 131112 verval recht op uitkering als gevolg van niet-melding van ongeval, waardoor verzekeraar in redelijk belang is geschaad
 52. Rb Arnhem 180712 assurantietussenpersoon aansprakelijk voor ontbreken verzekering die dekking biedt voor zuivere vermogensschade
 53. Hof Amsterdam 190612 bepaling regelt dekking naar tijd (een beperking van het inlooprisico); kernbeding regeling m.b.t algemene voorwaarden nvt
 54. Hof 's Gravenhage 310112 verjaring vordering verzekerde op avp-verzekeraar; overgangsrecht
 55. Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...

Deze website maakt gebruik van cookies