Zoeken

Inloggen

Verzekeringsrecht Algemeen

Verzekeringsrecht Algemeen

Meer artikelen...

 1. RBROT 140922 SVI. Geen ruime toerekening, geen csqn-verband tzv schizo-affectieve stoornis; wel tijdelijke lichamelijke klachten en doorgemaakte PTSS (2)
 2. GHARL 090822 Schending zorgplicht atp wegens niet doorgeven eisen die verzekeraar stelt aan alarm auto
 3. GHSHE 260722 voorshands oordeel dat schade voorspelbaar gevolg van gedrag is geweest; tegenbewijs mogelijk
 4. HR 220422 asbestverontreiniging; kosten verwijdering en vervanging asbestdak kunnen tot bereddingskosten behoren
 5. GHARL 190422 inzittendenverzekering; verzekeraar krijgt bewijsopdracht tzv opzettelijk veroorzaken ongeval door verzekerde (2)
 6. PPS Bulletin dec. 2021: Actueel AV&S-symposium: Leidt de directe schadeafhandeling tot een directe autoverzekering?
 7. HR 031221, 81 RO, brief ass. kan niet gezien worden als erkenning dekking, OHRA/Goilo, ook overige klachten falen
 8. HR 151021 Hevige storm ('supercell') schade door inslag van hagel niet gedekt, uitleg clausule. Causaliteitsmaatstaf; dominant cause leer nvt
 9. GHARL 280921 ongeval met mestsilo; AVB opgezegd wegens schadebeloop; atp niet aansprakelijk voor niet afsluiten nieuwe verzekering
 10. RBROT 230621 voet- en psychische klachten obv SVI-verzekering; 6:98 BW maar geen ruime toerekening vanwege aard vd aansprakelijkheid (2)
 11. HR 040621 brandschade voor 30% gedekt na voorafgaande diefstal; rechter niet gehouden dominant cause-leer toe te passen
 12. PHR 260321 AG Hartlief, Schade door ‘supercell’. storm of hagel, causaliteit in het verzekeringsrecht
 13. HR 090421 81 RO, Verzekering dekt schade door storm. Schade door hagel (‘ijskorrels’) is uitgesloten.
 14. RBROT 241220 verzekeraar heeft niet bewezen dat verzekerde aanmaning tzv premie heeft ontvangen. Verzekering ten onrechte beëindigd
 15. RBROT 060121 geen verval van rechten onder SVI door late aanlevering gegevens;
 16. RBAMS 301220 uitsluiting voor overlijden agv zelfdoding; na deskundigenbericht; geen vlaag van acute waanzin idzv polisvoorwaarden
 17. Gedragscode Claimbehandeling 2020
 18. PHR 131120 (Hartlief) Ene oorzaak (storm) valt onder verzekeringsdekking, andere oorzaak (hagel) niet
 19. GHARL 291019 afwijzing vordering tov atp vanwege schending van de klachtplicht vanwege 3 jaar tijdsverloop
 20. HR 061120 AOV; beperking dekking tot klachten die zijn te herleiden tot een (herkenbaar en benoembaar) ziektebeeld niet onaanvaardbaar
 21. GHARL 061020 Aansprakelijkheid atp na dodelijk ongeval met door verzekerde gebouwde pallet sorteer machine. afgewezen; verkeerde atp aangesproken?
 22. Cassatieblog 061020 door Floor Veldhuis; Wanneer is sprake van een voorrangsregel als bedoeld in art. 7 lid 1 EVO?
 23. HvJ EU 110620 PIP implantaten; verzekeringsovereenkomst fabrikant met geografische beperking van de dekking is toegestaan
 24. GHARL 150920 schade agv storm en hagel bij supercel, valt deels wel en deels niet onder stormschadebegrip in polis
 25. PIV- BULLETIN 2020-2 Aernout Santen; De invloed van de (veronderstelde) verzekeringsdekking op aansprakelijkheid en draagplicht
 26. GHARL 070720 eenzijdig ongeval a.s. vennoot familiebedrijf; vof aansprakelijk; geen dekking onder garagepolis, ook geen vordering op vz en ass-tp
 27. RBROT 010420 vz heeft niet op voorgeschreven wijze aangemaand tot betaling premie; beëindiging polis niet ingetreden; oordeel KIFID onjuist
 28. RBNHO 010420 joyrider rijdt tegen stilstaande zoutstrooier aan; veroordeling tot terugbetaling van het uitgekeerde ogv art. 15 WAM
 29. GHARL 300719 Levensverzekering. Carenzclausule. benoeming deskundige, vraagstelling mbt de vraag of overlijden binnen 1 jaar te verwachten was
 30. HR 210220 uitbreiding wzh niet doorgegeven; uitleg 7:941 BW, geen opzet de verzekeraar te misleiden; wel schending mededelingsplicht
 31. GHARL 081019 Opzet tot misleiding verzekeraar m.b.t. toestand voorafgaand aan brand in auto
 32. GHARL 011019 atp is in zorgplicht tekortgeschoten door wg-er niet te adviseren ziekteverzuimverzekering (stop-loss) te vervangen door conventionele verzekering
 33. GHDHA 280519 Schietincident Alphen, vordering op ouders afgewezen, vordering op verzekeraars evenzo, ook al omdat verzekeraars niet gedaagd waren als verzekeraar van X
 34. GHDHA 200218 proportionaliteitstoets bij beëindiging verzekering; toewijzing vordering tot ongedaan maken van de beëindiging
 35. GHARL 041218 Levensverzekering. Aanspraak nabestaande op uitkering levensverzekering. Toepassing Carenz-clausule en oordeel Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens
 36. RBOBR 130319 Vordering tot melding bij verzekeraar aansprakelijke partij toegewezen, ondanks eigen risico van € 1.000.000
 37. RBMNE 141118 schade veroorzaakt door inslag hagelstenen uit supercel valt niet onder stormschade
 38. OGEAA 101018 eenzijdig ongeval; ondanks met informatie SEH tegenstrijdig politierapport vermoeden van alcoholgebruik; geen dekking; bestuurder mag tegenbewijs leveren
 39. Rb Den Haag 170118 schietpartij Alphen; verzekeraar ontkracht bewijsvermoeden dat dader was meeverzekerd onder AVP-polis ouders
 40. Rb Gelderland 291117 weigering uitkering bij woningbrand; onredelijk beding; gerechtvaardigd vertrouwen op bindende schadevaststelling; afgewezen beroep op fraude
 41. Rb Amsterdam 131017 opzettelijke misleiding onvoldoende gesteld door WAM-verzekeraar; geen analoge toepassing art. 7:941 BW
 42. Rb Noord-Nederland 111017 ass-tp niet tekort geschoten in zorgplicht; verzekeringnemer was op de hoogte van ontbreken dekking werkgeversaansprakelijkheid
 43. Rb Gelderland 130917 brandschade; kosten contra-expertise toegewezen; vertragingsschade gefixeerd door wettelijke rente; wettelijke rente over vertragingsschade
 44. Hof Den Haag 110417 brandstichting bedrijfspand; verzekeraars slagen niet in levering bewijs brandstichting door betrokkene
 45. Hof Den Haag 270617 hoger beroep in KG; bewijslast authenticiteit aanrijding rust op schade lijdende partij; vergoeding cascoschade afgewezen
 46. Rb Gelderland 160817 diefstal auto; verzekeraar weigert uitkering wegens misleiding; bewijsopdracht verzekeraar overeenkomstig bewijsaanbod
 47. Rb Den Haag 140617 Voorshands vermoeden dat dader was meeverzekerd onder polis ouders; ass. wordt in de gelegenheid gesteld dit te ontkrachten
 48. Rb Noord-Nederland 290317 Cessie vordering aan verzekeraar geldig
 49. Hof Den Haag 070317 Misgelopen verzekeringsuitkering door schorsing wegens premieachterstand; schending zorgplicht, verzekeraar aansprakelijk
 50. Rb Amsterdam 080317 KG. Beroep op dekking rechtsbijstandverzekering. Voorshands aannemelijk dat vordering op DAS is verjaard ex artikel 7:942
 51. Rb Noord-Holland 050815 vervolg Davelaar / Allspan; Allspan heeft dekking voor de schade op een verzekering bij ASR
 52. Hof 's-Hertogenbosch 151116 ongevallenverzekering wg-er; wn-er heeft geen aanspraak op verzekerde som ogv verzekeringsovereenkomst, ook niet ogv goed werkgeverschap
 53. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 (geen letsel) onjuiste voorstelling van zaken mbt aanrijding? toepasselijkheid algemene voorwaarden onvoldoende onderbouwd; geen misleiding
 54. Rb Amsterdam 130711 letsel wn-er door roldeur; aansprakelijkheid assurantietussenpersoon? waakplicht niet geschonden; bewijsopdracht mbt melding ongeval
 55. Hof 's-Hertogenbosch 011116 geen letsel: verval recht uitkering verzekering ivm fraude; duur opname in verwijzingsregister en centraal informatiesysteem onvoldoende gemotiveerd
 56. Rb Rotterdam 200716 onjuiste voorstelling van zaken mbt toedracht eenzijdig ongeval? bewijslast en bewijsrisico misleiding bij verzekeraar; bewijsopdracht
 57. Hof Amsterdam 280616 zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt ertoe dat een dekkingshiaat tussen twee opvolgende AVB-verzekeringen wordt voorkomen
 58. Rb Midden-Nederland 130716 beroep verzekeraar op onverkorte nakoming van premiebetaling, terwijl de dekking is opgeschort naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
 59. Rb Amsterdam 240816 Motorongeval in Afrika niet gedekt op schade-opzittende deel polis met werelddekking. Invloed bijstand door tussenpersoon
 60. Rb Overijssel 040516 kosten van re-integratie, medische en arbeidsdeskundige expertise, kosten buiten rechte en betaling aan UWV komen niet in mindering op verzekerde som
 61. Verbond onderzoekt mogelijkheid directe verzekering - door Verbond van Verzekeraars op 23-11-2015
 62. Rb Amsterdam 041115 beroepsaansprakelijkheid assurantietussenpersoon, beëindiging autoverzekering zonder daartoe gegeven opdracht
 63. Hof Den Haag 290915 onvruchtbaarheid dekhengst na ongeval; erkenning aansprakelijkheid en schade door verzekeraar zijn bindend, tenzij bedrog zoals i.c.
 64. Rb Noord-Holland 050815 aansprakelijkheid wg-er gedekt onder twee aansprakelijkheidspolissen; beroep Chubb op verjaring slaagt, beroep ASR tzv verzekerde hoedanigheid slaagt niet
 65. Rb Den Haag 270515 tegenstrijdigheid verklaringen tzv verzekering kan niet worden tegengeworpen vanwege taalbarriere
 66. Rb Midden-NL 170615 regres WAM-verzekeraar wegens niet betalen premie; brieven voldoen niet aan 14-dagen termijn uit art. 7:934 BW; ontvangsttheorie; geen verval dekking
 67. Rb Midden-NL 250315 door verlaten plaats ongeval kon geen alcoholonderzoek plaatsvinden; schending medewerkingsplicht; opzegging niet gerechtvaardigd
 68. Rb Zeeland-West-Brabant 220415 onterechte schorsing en beëindiging autoverzekering vanwege achterstallige premie; niet voldaan aan art. 7:934 BW
 69. Hof Amsterdam 230914 verzekeraar slaagt er niet in te bewijzen dat WAM-verzekering tot stand gekomen is nadat aanrijding heeft plaatsgevonden
 70. Rb Noord-Holland 291014 afsluiten verzekering via internet; ontbreken handtekening voor risico verzekeraar; overleggen printscreen door verzekeraar niet voldoende
 71. PIV-Bulletin 2014-4 Schending medewerkingsplicht van de verzekeringnemer door mr. M.A. Gregoor
 72. Rb Midden-Nederland 120214 faillissement ziekenhuis; MediRisk moet met curatoren onderhandelen over dekking uitlooprisico
 73. Rb 's-Hertogenbosch 011211 vrijwaring; verzekeraar niet in enig redelijk belang geschaad door schending mededelingsplicht
 74. PIV-bulletin 2013-4, Samenloop van een garageverzekering en een autoverzekering voor een vervangende auto - Mr. P. de Bont
 75. Rb Breda 270313 ongevallen/schadeverzekering, vergoeding buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente boven de verzekerde som (over periode na ingebrekestelling)
 76. Hof Arnhem 091012 inboedelverzekering; toepasselijkheid elektronisch ter beschikking gestelde polisvoorwaarden
 77. Hof Leeuwarden 131112 verval recht op uitkering als gevolg van niet-melding van ongeval, waardoor verzekeraar in redelijk belang is geschaad
 78. Rb Arnhem 180712 assurantietussenpersoon aansprakelijk voor ontbreken verzekering die dekking biedt voor zuivere vermogensschade
 79. Hof Amsterdam 190612 bepaling regelt dekking naar tijd (een beperking van het inlooprisico); kernbeding regeling m.b.t algemene voorwaarden nvt
 80. Hof 's Gravenhage 310112 verjaring vordering verzekerde op avp-verzekeraar; overgangsrecht
 81. Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...

Deze website maakt gebruik van cookies