Overslaan en naar de inhoud gaan

Begroting van toekomstschade Mr. R.Ph. Elzas in Piv-bulletin 2008 5-6

Begroting van toekomstschade Mr. R.Ph. Elzas in Piv-bulletin 2008 5-6
Conclusie
Het onderhavige arrest is in de eerste plaats van belang bij de afwikkeling van langlopende letselschaden8 die voortvloeien uit een gebeurtenis gelegen vóór 1 januari 1992 waarop voor wat betreft de wettelijke rente het oud-BW toepasselijk is en waarbij niet, althans niet op een juiste wijze, de wettelijke rente (telkens) is aangezegd. Uitgangspunt is dat de rechter – en dus ook partijen – bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de werkelijk geleden en te lijden schade dienen te begroten. Daarbij past een peildatum die ligt zo dicht mogelijk bij de datum van de begroting en berekening van de schade, zodat toekomstige schade ook behandeld wordt als toekomstige schade en geleden schade als schade die in het verleden reeds geleden is. Naar mijn mening vloeit uit het arrest voort dat de keuze voor een peildatum in het verleden gerechtvaardigd kan zijn, indien er aanleiding is het ontbreken van een volgens het oud-BW noodzakelijke rente aanzegging te repareren. Wuisman zegt er in zijn conclusie het volgende over: “2.7 anders gezegd, de aanvaarding van kapitalisatie met een peildatum in het verleden diende [in de eerste twee peildatum arresten, E.] hier om ongewenste, in het NBW zich niet meer voordoende effecten van de regeling van de wettelijke rente in art. 12186 BW zoveel mogelijk op te heffen.

De verzekeraar had zich in deze zaak kennelijk niet bereid verklaard om ondanks het ontbreken van een periodieke aanzegging de wettelijke rente over de geleden schade voor zover nodig te vergoeden. Wuisman stelt vast (2.3) “er worden geen bezwaren tegen het kapitaliseren van reeds geleden schade geuit in de zin van dat de gekozen wijze van begroting van de schade in het onderhavige geval onaanvaardbare effecten heeft ten aanzien van de begrote schade en de berekende contante waarde daarvan”.

Het is zeker niet uitgesloten dat er nog een vierde peildatum arrest zal worden gewezen. De kans dat daarbij ook de wettelijke rente volgens oud-BW centraal zal staan is aanmerkelijk kleiner. Piv-bulletin