Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch, 250406: (ingangsdatum wettelijke rente)

Hof Den Bosch, 25-04-2006: (ingangsdatum wettelijke rente)
4.10. Voor de bepaling van de ingangsdatum van de wettelijke rente is van belang dat het in het onderhavige geval gaat om een vordering tot vergoeding van toekomstige inkomensschade of beter gezegd: toekomstige arbeidsvermogensschade. Wanneer een dergelijke vordering rentedragend wordt, is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop de schade door de rechter wordt begroot. De wijze van begroting bepaalt namelijk op welk tijdstip de schade geacht moet worden te zijn geleden. Indien de rechter de schade begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens moet volgens vaste jurisprudentie (zie HR 17 oktober 1997, NJ 1998, 508 en HR 11 juli 2003, NJ 2003, 603) deze schade geacht worden te zijn geleden op de bij de kapitalisering tot uitgangspunt genomen peildatum.

4.11. Met NBM is het hof van oordeel dat in de onderhavige zaak de datum van het vonnis, en niet de datum van de dagvaarding, heeft te gelden als de bij de kapitalisering tot uitgangspunt te nemen peildatum. Nadat de rechtbank in het vonnis van 30 juni 2004 heeft volhard in haar vonnis van 3 oktober 2002, in welk vonnis is vastgesteld dat door RSA procedurefouten zijn gemaakt waardoor het aan RSA is te wijten dat die procedure niet tot een objectief aanvaardbaar resultaat heeft geleid, acht de rechtbank het in dat perspectief gerechtvaardigd om op basis van de stukken zelf een oordeel over de schade te vormen en bij twijfel daarover in het voordeel van [appellant] te beslissen. Nadat de rechtbank vervolgens heeft overwogen dat voor de vaststelling van de schadevergoeding moet worden uitgegaan van scenario 3 met het daarbij behorende schadebedrag van E. 433.907,--, komt de rechtbank na toepassing van een korting van 40% uit op het gekapitaliseerde bedrag van E. 260.344,20. Derhalve is over dit bedrag eerst vanaf 30 juni 2004 de wettelijke rente verschuldigd, zoals de rechtbank ook terecht in het dictum heeft bepaald. LJNAX1074