Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 301107 schade geacht te zijn geleden op bij kapitalisatie tot uitgangspunt genomen peildatum

HR 301107 schade moet geacht worden te zijn geleden op bij kapitalisatie tot uitgangspunt genomen peildatum
4.4 Onderdeel 2.3 klaagt over de toewijzing door het hof van de wettelijke rente met ingang van 9 december 1986 over het naar 1 januari 1986 gekapitaliseerde bedrag ineens. Het onderdeel acht dat rechtens onjuist, omdat het gaat om toekomstige schade die op 9 december 1986 grotendeels, althans ten dele, nog niet is of kan zijn geleden. De klacht is ongegrond. Indien de rechter over een lange periode te lijden schade begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens, moet deze schade geacht worden te zijn geleden op de bij de kapitalisatie tot uitgangspunt genomen peildatum. Deze wijze van schadebegroting strekt ertoe de benadeelde ter vergoeding van zijn schade een zodanig bedrag ineens toe te kennen dat dat, hem op de peildatum uitbetaalde, bedrag inclusief het daarover na de peildatum te realiseren rendement, toereikend zal zijn voor de betaling van alle toekomstige schadeposten. Indien dit bedrag eerst na de peildatum aan de benadeelde wordt uitgekeerd lijdt hij dus, door gemis aan rendement, nadeel dat door betaling van wettelijke rente behoort te worden vergoed. De motiveringsklacht van dit onderdeel en de klacht van onderdeel 2.4, die voortbouwen op de ongegronde klachten van de onderdelen 2.2 en 2.3, falen eveneens.
LJN BA4606

Deze website maakt gebruik van cookies