Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 040210 wettelijke rente over smartengeld vanaf ongeval, rechtsbijstandkosten vanaf dagvaarding

Rb Den Haag 040210 wettelijke rente over smartengeld vanaf ongeval, rechtsbijstandkosten vanaf dagvaarding
4.36 [gedaagde] heeft ter zake aangevoerd - voor zover in casu nog van belang - dat de wettelijke rente pas verschuldigd kan zijn vanaf het moment dat sprake is van verzuim. Daarvan is echter volgens [gedaagde] geen sprake.
4.37 De erven [A.] hebben op dit punt aangevoerd dat de stelling van [gedaagde] omtrent het verzuim niet juist is. [gedaagde] heeft de aansprakelijkheid erkend en uit artikel 6:83 sub b BW blijkt dat bij een verbintenis uit onrechtmatige daad het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. De wettelijke rente voor wat betreft het smartengeld loopt vanaf de ongevalsdatum (zoals [gedaagde] ook impliciet heeft erkend nu er immers wettelijke rente is vergoed vanaf de ongevalsdatum over de reeds betaalde smartengeldvergoeding van € 50.000,--). De wettelijke rente over de kosten buiten rechte loopt volgens de erven [A.] vanaf het moment van verval van de betalingstermijn.
4.38 Bij dupliek heeft [gedaagde] nog aangevoerd, dat geen sprake is van een onrechtmatige daad; [gedaagde] heeft erkend dat zij op grond van artikel 7:658 BW voor het ongeval van [A.] en de gevolgen daarvan aansprakelijk is. Namens [gedaagde] zijn vervolgens de materiele schade, de redelijke immateriële schade en de redelijke buitengerechtelijke kosten vergoed. Indien de kantonrechter van oordeel mocht zijn dat het restant van de buitengerechtelijke kosten moet worden voldaan, geldt volgens [gedaagde] subsidiair dat [gedaagde] die kosten eerst op de datum van het vonnis verschuldigd wordt en pas vanaf dat moment de wettelijke rente gaat lopen. De rente over de eventuele aanvullende smartengeldvergoeding gaat lopen vanaf de datum van het ongeval..
4.39 De gevorderde rente over het aanvullende smartengeld zal, gelet op het vorenstaande, worden toegewezen vanaf de datum van het ongeval, derhalve vanaf 4 april 2005. De wettelijke rente over de kosten buiten rechte zal worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding (16 juli 2009) nu door De erven [A.] in de procedure onvoldoende duidelijk is onderbouwd vanaf welk eerder tijdstip [gedaagde] met betaling van die kosten in verzuim is geraakt en de erven [A.] ter zake vertragingsschade lijden.
LJN BL6268