Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zwolle 230108 wettelijke rente voor smartengeld vanaf ongeval, toekomstschade vanaf kapitalisatie

Rb Zwolle 230108 wettelijke rente voor smartengeld vanaf ongeval, toekomstschade vanaf kapitalisatiedatum
2.11.  Wettelijke rente over schade uit hoofde van onrechtmatig handelen is verschuldigd vanaf het moment dat de schade is ontstaan. Volgens vaste jurisprudentie betekent dat voor het smartengeld dat wettelijke rente over die schade verschuldigd is vanaf het moment van het ongeval, voor geleden schade vanaf het moment dat de desbetreffende schade is ontstaan en voor de gekapitaliseerde toekomstschade vanaf de kapitalisatiedatum.

2.12.  De door [eiser] berekende wettelijke rente over het smartengeld tot en met 17 mei 1997 (datum betaling voorschot ad EUR 2.268,90) bedraagt EUR 844,52 en de van 18 mei 1997 tot 24 april 1999 (datum betaling voorschot ad EUR 27.226,81) berekende wettelijke rente bedraagt EUR 2.208,55. De rechtbank acht deze rentebedragen, waarvan de hoogte van in totaal EUR 3.053,07 niet is bestreden, toewijsbaar.
Daar waar het smartengeld is bepaald op EUR 21.000,00, ziet de rechtbank voor toewijzing van de gevorderde wettelijke rente vanaf 24 april 1999 zonder nadere toelichting van [eiser], die ontbreekt, geen aanleiding, te meer aangezien uit [eiser]s stelling moet worden afgeleid dat de wettelijke rente ook over in ieder geval de toekomstige schade is berekend. Voor de periode vanaf april 1999 heeft dan ook te gelden dat de tussentijds betaalde voorschotten de geleden schade betreffende smartengeld afdoende hebben gedekt, zodat voor het overige geen aanleiding bestaat daarover wettelijke rente toe te kennen.

Definitief toe te wijzen bedrag
2.13.  Onweersproken staat vast dat [eiser] in totaal EUR 95.785,51 aan voorschotten heeft ontvangen.
[eiser] heeft recht op de volgende schadevergoeding:

- Directe kosten              EUR 3.858,48
- Kosten huishoudelijke hulp          EUR 10.032,75
- Verlies van verdienvermogen          EUR 400.045,80
- Smartengeld              EUR 21.000,00
- Wettelijke rente over smartengeld          EUR 3.053,07
- Buitengerechtelijke kosten           EUR 6.989,71
- Kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid     EUR 1.648,38
(conform tussenvonnis 10 november 2004, rov. 3.19)
- Nadere kosten conform rov. 2.9         + EUR 772,61
Totaal         EUR 447.400,80    
- In mindering: betaalde voorschotten       - EUR 95.785,51
Totaal                EUR 351.615,29

Wettelijke rente
2.14.  Gelet op de in rov. 2.11 weergegeven hoofdregel kan de wettelijke rente over het in rov. 2.13 weergegeven totaalbedrag vanaf 1 januari 2006 worden toegewezen.
LJN BC5664