Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 101117 dat wg-er niet in staat blijkt om personalia crewmembers te verstrekken leidt niet tot toepassing omkeringsregel

RBROT 101117 dat wg-er niet in staat blijkt om personalia crewmembers te verstrekken leidt niet tot toepassing omkeringsregel

vervolg op: rbrot-190517-eiser-wordt-toegelaten-tot-het-bewijs-dat-hij-knieletsel-heeft-opgelopen-tijdens-werkzaamheden

2. De verdere beoordeling 

(...)

2.2 
Bij voormeld vonnis werd [ eiser ] (aldus) toegelaten te bewijzen dat hij op 9 mei 2013 knieletsel heeft opgelopen bij het uittillen en op de grond zetten van de drive, maar werd ook bepaald dat het eerst aan [ gedaagde ] is om opgaaf te doen van de op 9 mei 2013 aan boord van de 'Noble Globetrotter II' aanwezige crewmembers en scheepsarts, met dien verstande dat indien en voor zover zij daartoe niet in staat zou zijn; zij dat gemotiveerd en zoveel mogelijk onderbouwd dient te verklaren. 

2.3 
Bij haar daarop genomen akte heeft [ gedaagde ] uitvoerig en met stukken onderbouwd toegelicht welke pogingen zij voor en na dat vonnis heeft ondernomen teneinde van Noble een opgaaf van bedoelde crewmembers en de scheepsarts te verkrijgen, maar zonder succes, en bij genoemde brief van 15 september 2017 van haar gemachtigde heeft [ gedaagde ] nog een email van 14 september 2017 van Noble overgelegd, waaruit blijkt dat deze zich op het standpunt stelt dat zij niet aan het verzoek van [ gedaagde ] kan voldoen omdat de betrokken individuen, die voor een deel al niet meer bij haar werkzaam zijn, geen toestemming hebben gegeven hun gegevens te verstrekken en er geen rechterlijk bevel ligt op grond waarvan zij dat, niettegenstaande het ontbreken van die toestemming, toch zou kunnen. 

2.4 
[ eiser ] heeft bij zijn vervolgens genomen akte aanvullende producties overgelegd en een nadere toelichting verstrekt. Daarbij heeft hij ook medegedeeld dat hij 'zonodig' -de kantonrechter begrijpt: voor het geval de kantonrechter van oordeel zou zijn dat [ eiser ] met hetgeen hij in die akte, met producties, heeft aangevoerd, het van hem verlangde bewijs (nog) niet (volledig) heeft geleverd- Y , X zichzelf als getuige wil doen horen. Verder heeft [ eiser ] zich op het standpunt gesteld dat het tot de zorgplicht van [ gedaagde ] , in wiens opdracht en onder wiens verantwoordelijkheid hij immers aan boord van de 'Noble Globetrotter II' werkzaamheden diende te verrichten, behoort om informatie omtrent de op 9 mei 2013 aanwezige crewmembers en scheepsarts te kunnen verstrekken en dat de omstandigheid dat [ gedaagde ] daartoe, zoals uit haar akte volgt, niet in staat is, thans alsnog zou moeten leiden tot omkering van de bewijslast. 

2.5 
De kantonrechter stelt voorop dat uit de door [ gedaagde ] genomen akte en de daarbij overgelegde stukken genoegzaam blijkt -en dat is door [ eiser ] ook niet betwist- dat er geen sprake is van onwil van [ gedaagde ] om de gegevens van bedoelde crewmernbers en de scheepsarts te verstrekken maar dat zij daarvoor afhankelijk is van de medewerking van Noble, die deze om de hiervoor onder 2.3 genoemde redenen heeft geweigerd. Anders dan [ eiser ] is de kantonrechter van oordeel dat de zorgplicht van [ gedaagde ] niet zo ver gaat dat zij gehouden was om te registreren wie er nog meer op de 'Noble Globetrotter II' werkzaam was op 9 mei 2013 en wie daar toen de scheepsarts was, gegeven dat die personen, zo is niet in geschil, niet tot haar eigen werknemers behoorden. Voor de door [ eiser ] op die grond voorgestane (alsnog) omkering van de bewijslast bestaat ook daarom geen aanleiding. Eén en ander laat overigens onverlet dat [ eiser ] zich rechtstreeks tot Noble wendt teneinde de door hem verlangde gegevens alsnog te trachten te verkrijgen, eventueel via de procedure bedoeld in artikel 843a Rv.

2.6 
Met de onder 2.4 beschreven mededeling van [ eiser ] 'zonodig' Y , X en zichzelf als getuige te willen doen horen, miskent [ eiser ] , voorts, dat het eerst aan hem is om (al) het bewijs dat hij wenst te leveren bij te brengen en dat het daarna (pas) aan de kantonrechter is te beoordelen of, rekening houdend met eventueel door [ gedaagde ] te leveren tegenbewijs, [ eiser ] in de hem verstrekte bewijsopdracht is geslaagd. De wet voorziet niet in de door [ eiser ] (kennelijk) voorgestane voorwaardelijke bewijslevering.

2.7 
Dat betekent dat de zaak nu opnieuw naar de rol verwezen zal worden teneinde [ eiser ] de gelegenheid te bieden zich dan bij akte uit te laten over de vraag of hij een getuigenverhoor wenst en zo ja, opgaaf te doen van de naam en woonplaats van de door hem voor te brengen getuigen en van de verhinderdata van die getuigen en van beide partijen voor de dan komende drie maanden.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2018/rbrot-101117