Zoeken

Inloggen

Medische Privacy

Medische Privacy

Meer artikelen...

 1. TGZCTG 191121 klacht voor medisch adviseur die klagers dossier, ge-anonimiseerd maar zonder toestemming, met anderen deelt ongegrond (2)
 2. GHDHA-310821 beroep tegen beschikking tzv verbod verwerking medische gegevens n.o., geen beoordeling ten principale, geen geschil over mat. rechtsverhouding (2)
 3. KNMG 110521 Vernieuwd: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens
 4. RBNHO 180321 - het wordt aan de deskundigen overgelaten om eventueel nadere vragen te stellen aan huisarts.
 5. TGZRAMS 241120 waarschuwing voor medisch adviseur die klagers dossier, ge-anonimiseerd maar zonder toestemming, met anderen deelt
 6. RBDHA 220920 incident ex 843a Rv tot overleggen medische informatie in beroepsziektezaak prematuur
 7. RBAMS 180320 tbv eenzijdige rapportage zijn persoonsgegevens zkh met expert gedeeld; gerechtvaardigd belang voor verdediging idzv art. 9 lid 2 sub f AVG
 8. RBROT 100420 beoordeling claim door BAV zkh; onvoldoende grond om verbod op verwerking van medische gegevens (ex. art. 9 lid 1 AVG) op te heffen
 9. HR 221119 Directe werking en doorwerking grondrechten in horizontale verhouding. Alcohol- en drugstest wn-er ikv aovk in Aruba
 10. Proefschrift 130219 M. Sombroek van Doorm Kindermishandeling en beroepsgeheim: 'Leg nadruk op goede zorg, niet op zwijgen'
 11. RBOBR 121018 weigering brede machtiging (ook voor schaderegelaar) te ondertekenen mag niet leiden tot weigering schade in behandeling te nemen
 12. RBGEL 150119 slachtoffer niet gehouden medische informatie te overleggen; oordeel tzv benodigde informatie voorbehouden aan deskundige
 13. RBROT 241018 schaderegelaar heeft geen recht op inzage in expertiserapport; voldoende dat medisch adviseur rapport kan inzien
 14. HR 011217 inrichting landelijke infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (zorginfrastructuur) onrechtmatig? verwerping beroep
 15. Beroepscode NIP
 16. Rb Gelderland 120617 Zaaddonorschap. KID-behandeling. Deskundigenbericht afgewezen. Geen inzage in 5000 andere medische dossiers kliniek
 17. Rb Noord-Holland 120417 Vordering afgifte patiëntendossier GGD (bemoeizorg) gehonoreerd. Identiteit melders moet echter worden beschermd..
 18. Hof 's-Hertogenbosch 110417 Deskundige dient beschikking te krijgen over door ziekenhuis ingebrachte brief van (MA?) arts die geen (eigen) onderzoek heeft verricht en geen contact met betrokkene heeft gehad
 19. Rb Gelderland 021116 als geen gebruik wordt gemaakt van het blokkeringsrecht, dient de aan de deskundige verschafte medische infomatie aan (de medisch adviseur van) de wederpartij te worden verstrekt
 20. Hof van Discipline 260816 geen schending advocatentuchtrecht door advocaat die zonder medeweten betrokkene deskundigen inschakelt voor contrarapportage
 21. Rechtbank Rotterdam: Niet informeren over bewaartermijn gegevens maakt verwerking onrechtmatig - door M. Jansen op 260716 op Dirkzwagerieit.nl
 22. Geluidsopname bij de arts? door mr. T. van den Ende in Lucide
 23. Afspraken over inzet onafhankelijk deskundige arts bij fraudeonderzoek in de zorg - Rijksoverheid.nl op 050716
 24. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-003 Ongerichte vraagstelling buiten bereik machtiging klachtwaardig
 25. Onafhankelijk arts bij fraudemeldplicht ‘haalbaar’ - door Bas Knoop op Medisch Contact 150616
 26. Rb Amsterdam 261115 dwarslaesie na zelfmoordpoging; voorlopig getuigenverhoor behandelaars; gerechtvaardigd beroep verschoningsrecht
 27. CRvB 030216 UWV heeft ten onrechte aan de gemachtigde van wg-er, werkzaam bij een verzekeraar, bijzondere toestemming voor kennisname van medische gegevens wn-er onthouden
 28. RTG Groningen 210715 eenzijdige expertise in medische aansprakelijkheidszaak; klachten tegen arts mbt privacy en papieren expertise; ongegrond
 29. Mr. R.A. Heida over de onjuistheden in rb Noord-Holland 210115
 30. Rb Noord-Holland 210115 arbodienst aansprakelijk vanwege niet mededelen aan wg-er dat wn-er WAO-verleden had; op deze informatie rust geen medisch beroepsgeheim
 31. Hof 's-Hertogenbosch 081013 knieklachten en psychische klachten mishandeling; slachtoffer moet alle rapportages UWV en patientenkaart tot 5 jaar voor ongeval inbrengen
 32. Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook] door Hester de Vries op 01-12-2014
 33. Verzekeringsartsen: UWV handelt in strijd met wet - Volkskrant.nl door Gijs Herderscheê
 34. KNMG en NPCF: instanties moeten beroepsgeheim niet omzeilen - 07-09-2014
 35. PIV-bullletin 2014-1; Op het snijvlak der grondrechten – Bescherming van privacy of eerlijk proces… - door mr. A.E. Santen
 36. Rb Den Haag 181213 getuigenverhoor schietincident Alphen a/d Rijn; psychiater en psychiatrisch verpleegkundige kunnen zich beroepen op verschoningsrecht
 37. Rb Rotterdam 050213 aansprakelijk gesteld re-integratiebedrijf vordert bij werkgever (medische) stukken personeelsdossier
 38. RTC 's-Gravenhage 050213 advocaat zonder schriftelijke opdracht niet ontvankelijk in klacht tzv weigering inzage in medisch dossier wilsonbekwame
 39. Rb Oost-Nederland 280213 expertise bindend; geen verbod aan ass om andere deskundige te raadplegen voor second opinion
 40. Hof Arnhem 120213 KG; advocaat niet verplicht dossier van psychiatrische patiënt te laten inzien door RvR ihkv kwaliteitscontrole
 41. Rb Haarlem 040113 enkel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het toegestaan medische gegevens aan derden ter beschikking te stellen
 42. Medisch Beroepsgeheim in dubio 01-10-2012
 43. Delen medische gegevens alleen bij gerichte vraag en expliciete toestemming - KNMG
 44. HR 250512 beëindiging samenwerking; hulpverlener heeft recht op kopie medische dossiers van door hem behandelde patiënten
 45. KNMG februarì 2012: Blijf scherp bij medische verklaringen
 46. RvD Amsterdam 150311 geen klachtwaardig gebruik van persoonsgegevens
 47. Beroepsgeheim biedt ruimte bij concreet gevaar, persbericht KNMG okt 2011
 48. PIV-Bulletin 2011, 2 - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen – Reacties op artikel Holvast Mr. J.R. Meelker, Mr. ir. J.P.M. Simons.
 49. PIV-Bulletin 2011, 1 - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Dr. J. Holvast
 50. CTG 110510 Privacy; verstrekking medisch dossier aan AD-er en (via advocaat) aan andere deskundigen klachtwaardig
 51. Hof van Discipline 301109, advocaat handelt ism tuchtrecht door beroep op eenzijdig aangevraagd, inhoudelijk onjuist, deskundigenadvies. art. 16 Wbp verbiedt voorleggen dossier aan extern deskundige
 52. Rb Den Bosch 060510 nek- schouder- en rugklachten na sjouwen met verhuisdozen; werkneemster dient medische gegevens in het geding te brengen
 53. Hof van Discipline 301109, advocaat handelt in strijd met tuchtrecht door zich te beroepen op eenzijdig aangevraagd, inhoudelijk onjuist, deskundigenadvies. art. 16 Wbp verbiedt voorleggen dossier aan extern deskundige
 54. Rb R. dam 220410 vordering t.o.v. advocaat die medische dossier aan extern arts zendt afgewezen
 55. Rb Arnhem 260609 (kg) ass vordert patientenkaart; het is aan desk. om te bepalen welke info nodig is
 56. Rb Utrecht 250309 rapportage deskundige in sexueel misbruikzaak blijft buiten beschouwing
 57. Ik heb ik heb wat jij niet hebt." Het omgaan met medische gegevens in de afhandeling van claims
 58. De reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van de medisch adviseur; Mw. mr. S.E. Phoelich-Pontier in
 59. Privacy zieke werknemer is onvoldoende beschermd ; ivo van der Helm
 60. De zieke werknemer en privacy
 61. Hof Den Haag 070907 het niet toestaan van een fishing expedition is niet in strijd met een fair tria
 62. RvT 2007-047 Med E klacht tegen medisch adviseur vanwege opvragen medische voorgeschiedenis
 63. RvT 2007-046 Med E klacht tegen expert vanwege eenzijdig afbreken onderhandelingen
 64. CRvB 101006:Werkgever krijgt in WAO-procedure geen volledige inzage in stukken; geen strijd EVRM
 65. Privacy in het geding; gedwongen overleggen gehele medische dossier
 66. CRvB 051006 wg-er ambtenaar vraagt terecht om medische informatie waaruit aansprakelijkheid vloeit
 67. Rb Assen 250906 kort geding Bureau verricht onderzoek m.b.v. Ergos Worksimulator, WGBO n.v.t.
 68. CRvB 180806;Inzagerecht werkgever voldoende geregeld in art 88-88i WAO
 69. CRvB 110706 Verplichting tot inroepen psychologische hulp als voorwaarde voor bijstandsuitkering;
 70. Gegevens zieke werknemer mogen niet naar nieuwe arbodienst
 71. Particuliere recherchebureaus informeren burgers onvoldoende over onderzoek
 72. Hof L.warden 220206 onderzoek naar erfelijkheid aandoening kind geen schending privacy ouders
 73. CTG 05/010 Opsteller dient bij het opstellen van stukken rekening te houden met inzage door derden
 74. Reintegratie van zieke werknemers en privacy.
 75. CTG 230306 psychotherapeut dient zich te onthouden van verklaring voor gerechtelijke proc.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies