Zoeken

Inloggen

Overheid als Werkgever, Letsel van Ambtenaren

Overheid als Werkgever, Letsel van Ambtenaren

Meer artikelen...

 1. RBLIM 091122 verstappen bij uitstappen oude ME-bus (hoogte afstap 70,5 cm) geen dienstongeval; geen verhoogd risico (2)
 2. CRVB 201022 niet is komen vast te staan dat t.t.v. dienstverband sprake was van buitensporige werkomstandigheden
 3. CRVB 140722 Acute myeloïde leukemie; verband tussen blootstelling benzeen in 2000 en AML in 2018 niet aannemelijk gemaakt; omkeringsregel niet van toepassing (2)
 4. CRVB 300622 val bij uitstappen defecte, voor verdiepingsvloer stilgevallen, lift; geen dienstongeval
 5. RBZWB 150622 ongeval tijdens kanotocht op teambuildingsdag; kanovaren is op zich geen risicovolle activiteit; geen dienstongeval
 6. RBDHA 040522 Politie heeft aansprakelijkheid voor schade agv pestgedrag op goede gronden afgewezen; geen buitensporig karakter (2)
 7. RBNHO 070921 Veiligheidsregio aansprakelijk (mede) vanwege gebrekkige nazorg na incidenten (2)
 8. RBNNE 080721 duikongeval transportbegeleider in vrije tijd tijdens uitzending naar Curacao; volledige vergoeding van schade toegewezen
 9. RBNHO 100221 onterechte weigering aansprakelijkheid te erkennen voor PTSS bij politieagent; buitensporige omstandigheden
 10. CRVB 260321 val vrijwillige brandweerman door opvriezend bluswater; geen schending zorgplicht
 11. RBROT 260121 Ambtenaar, verzoek om schadevergoeding; PTSS. Niet gebleken dat werkgever zorgplicht heeft geschonden
 12. RBMNE 120121 Biker-BOA in opleiding valt bij het per fiets afdalen van stationstrap; wel dienstongeval, geen schending zorgplicht
 13. RBLIM 100720 PTSS bij politie-agent; aangemerkt als beroepsziekte; werkgever niet aansprakelijk voor schending zorgplicht tzv nazorg
 14. GHDHA 140720 nekklem tijdens training van pi-werker (ambtenaar); tzv 7:658 n.o. bij civiele rechter
 15. GHSHE 100320 Chroom 6; voormalig medewerkers van Defensie wél, groep gedupeerden niet ontvankelijk; defensie aansprakelijk; verwijzing naar schadestaat
 16. RBGEL 200819 dubbele neusfractuur speurhondengeleider; bestuursorgaan niet als werkgever, wel als bedrijfsmatig bezitter van speurhond aansprakelijk
 17. RBGEL 220119 ambtenarenrecht; vrijwillig brandweerman glijdt uit over opgevroren nevel; geen schending zorgplicht; osvo
 18. RBDHA 290818 dienstongeval tijdens oefening hoofdgreep/nekklem; beoordeling obv 6:170, toedracht is niet komen vast te staan
 19. De juiste schadevergoedingsprocedure in het ambtenarenrecht op vijverbergjuristen.nl op 190118
 20. Wanneer is een dienstongeval een beroepsincident? - door C. Huijts op blogarbeidsrecht.nl op 220118
 21. Rb Midden-Nederland 270716 bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over de vergoeding van schade aan een ambtenaar
 22. Rb Rotterdam 130716 universiteit niet aansprakelijk voor val wn-er over losliggende kabel op campus; artikel 7:658 BW niet van toepassing op dienstbetrekking bij Openbare Universiteit
 23. Rechter: uniform agent gevaarlijk, wapenstok zit in de weg - Volkskrant.nl op 28-04-2016
 24. CRvB 141215 PTSS Libanon veteraan; onvoldoende voorlichting en (na)zorg; Minister aansprakelijk; causaal verband aangenomen
 25. CRvB 241215 beenbreuk agente tijdens beroepsvaardigheidstraining; geen schending zorgplicht; osvo
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 040915 bevoegdheid civiele rechter ter zake van het gevraagde voorlopig deskundigenonderzoek vooralsnog aangenomen
 27. Rb Den Haag 190515 agente heeft letsel opgelopen tijdens training in sporthal; beoordeling geschiktheid sporthal vereist deskundige voorlichting
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 270315 letsel hoofdagente; verzoek voorlopig deskundigenonderzoek; aanhouding mbt bevoegdheid civiele rechter en grondslagen vordering
 29. Hof Leeuwarden 141210 agressie tegen opsporingsambtenaar; bevoegdheidsverdeling civiele en bestuursrechter; grondslag vordering tov wg-er
 30. Rb Den Haag 010514 dienstongeval van agente met motorboot in 1994; civiele rechter bevoegd zolang bestuursrechter geen uitspraak heeft gedaan
 31. CRvB 250313 schadevergoeding dutchbatter, niet vanwege omstandigheden rond uitzending, wel vanwege onvoldoende nazorg
 32. CRvB 230212 RSI militair; stelling dat zorgplicht niet is geschonden omdat bewijs voor effectiviteit van preventieve maatregelen ontbreekt ongegrond
 33. Hof 's-Gravenhage 170112 oordeel over arbeidsongeschiktheid mede door in hoge mate conflictueuze werkomgeving
 34. Rb 's Gravenhage 281211 RSI; defensie aansprakelijk nu causaal verband en schending zorgplicht gegeven is
 35. Rb. 's-Gravenhage 141211 Min v Defensie aansprakelijk voor ongeval met pompwagen, uitzondering op formele rechtskracht
 36. CRvB 041110 wg-er niet aansprakelijk voor val militair op touwhindernisbaan
 37. CRvB 280411 werkgever aansprakelijk voor PTSS penitentiair inrichtingswerker
 38. CRvB 210711 toezichthouder loopt schade op bij afweren trap- en schopbwegingen in kader van training; werkgever niet aansprakelijk
 39. Rb Leeuwarden 190511 vuilnisophaler valt van treeplank aan achterzijde vrachtwagen; beoordeling causaal verband met CRPS-beeld
 40. Rb Alkmaar 190810 bal tegen hoofd tijdens pleindienst; werkgever aansprakelijk
 41. Rb 's Gravenhage 060711 rsi militair, opleidingsplanner, het staat Defensie niet vrij tegenbewijs te leveren tegen MGO-onderzoek waarbij dienstverband was aangenomen
 42. CRvB 180210 ongeval bij oefening "bevrijding kledingaanval" in het kader van opleiding als agent
 43. CRvB 291009 ziekte van Lyme is beroepsziekte
 44. HR 301009 houdgreep tijdens theepauze; het stond ambtenaar vrij om voor burgerlijke rechter te kiezen
 45. CRvB 240909 geen sprake van beroepsziekte; aan rapport deskundige te stellen eisen
 46. Annotatie CRVB 27 augustus 2009 & 21 april 2005, door mr. Reinboud Schoemaker
 47. CRvB 270809 zorgplicht beoordeeld in kader van rechtspositieregeling en algemene norm
 48. Hof Den Haag 161107 na bezwaar geen beroep in ambtenarenzaak; civiele rechter wijst om die reden af
 49. Hof A'dam 221107 houdgreep tijdens theepauze; aansprakelijkheid collega en gemeente
 50. CRvB 071107 niet (volledig) medisch te verklaren gezondheidsklachten na uitzending Cambodja
 51. CRvB 251007 toetsingskader zorgplicht bij psychische schade, art 6.162BW
 52. Rb A'dam 010807 civiele procedure RSI; onvoldoende aannemelijk dat klachten verband houden met werk
 53. CRvB 090807 RSI-gerelateerde klachten. Weigering schadevergoeding; niet meewerken orthopedische exp
 54. CRvB 280607 smartengeld bij OPS
 55. CRvB 210607 Asbest; bewijsrisico, blootstelling onvoldoende betwist, hoofdelijke aansprakelijkheid
 56. Rb Haarlem 080607 politieman krijgt tijdens teambuildingsdag hartklachten; geen dienstongeval
 57. CRvB 250407 is ongeval aan te merken als dienstongeval
 58. CRvB 260407 wg aansprakelijk voor gijzeling van uitgeleende ambtenaar, invulling zorgplicht hulppers
 59. CRvB 150207 aansprakelijkheid schending zorgplicht, psychische schade, aansluiting bij HR
 60. Onderzoek naar nazorg (ex)militairen door defensie door ombudsman
 61. Rb Den Haag, 250806 eiser dient eerst concrete financiële schade te stellen, danpas causaal verban
 62. CRvB 310806 Psychische schade ambtenaar tgv werksfeer
 63. CRvB 080606: RSI ambtenaar, onvoldoende zorgvuldige besluitvorming
 64. Rb Arnhem 310506: ongeval tijdens voetbalwedstrijd aangemerkt als dienstongeval
 65. CRvB 270406 militair als bestuurder betrokken bij verkeersongeval; opzet/bewuste roekeloosheid?
 66. er komt een waarborgfonds voor politiemensen die schade lijden t.g.v. dienstongeval
 67. CRvB 050106 Politieagent bekneld vinger bij aanhouding, overheid niet aansprakelijk
 68. CRvB 050106 Penitentiair inrichtingswerker krijgt amfetamine in koffie, overheid niet aansprakelijk:
 69. Rb Den haag 021205 Longcarcinoom bij militair, overheid niet aansprakelijk:
 70. CRvB 211205 soldaat valt van hindernisbaan
 71. CRvB 030106 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in niet voldoende mate waarschijnlijk
 72. CRvB 020306 Quadrijdende politieagent; wg-er niet aansprakelijk

Deze website maakt gebruik van cookies