Zoeken

Inloggen

Stuiting van Verjaring

Stuiting van Verjaring

Meer artikelen...

 1. RBMNE 201021na cassatie in strafzaak is niet binnen 6 maanden cf artikel 3:316 BW nieuwe eis ingesteld; ook niet op andere wijze gestuit.
 2. GHARL 151220 geen letsel; deskundigenbericht over verzending en ontvangst van e-mail; verjaring gestuit
 3. GHSHE 221019 rb oordeelde ten onrechte dat vordering op NRS ondanks royement procedure verjaard was
 4. RBLIM 300920 geen verjaring; uit aansprakelijkstelling was voldoende duidelijk af te leiden waartegen wg-er zich eventueel had te verweren
 5. RBOBR 020920 advocaat brengt niet het bewijs in waaruit zou blijken dat tijdig was gestuit, doch zaak was voordien al verjaard
 6. RBMNE 080120 mishandeling in 2006; stuiting door ondubbelzinnige mededeling
 7. Cassatieblog.nl 141019 geen letsel; Stuitingshandeling en eerdere correspondentie tussen partijen, door mr. Redouan El Gamali
 8. GHARL 260219 beroepsfout advocaat; vordering is verjaard; geen stuitende werking tuchtklacht, inhoud tuchtklacht kan wel stuiten
 9. RBDHA 290818 verjaring is gestuit met inhoud van zienswijze tegen voorgenomen ontslagbesluit; daadwerkelijke aansprakelijkstelling niet vereist
 10. Hof 's-Hertogenbosch 070616 arbeidsongeval; vertegenwoordigingsbevoegdheid ass.; stuit erkenning door ass. van aanspraak op schadevergoeding ook jegens wg-er de verjaring?
 11. HR 260118 arbeidsongeval; vertegenwoordigingsbevoegdheid ass.; erkenning door ass. van aanspraak op schadevergoeding stuit ook jegens wg-er verjaring
 12. HR 260118 vertragingsschade; beroep op verjaring tijdens onderhandelingen naar maatstaven van r&b onaanvaardbaar; motiveringsklacht slaagt
 13. Rb Amsterdam 251017 vordering tzv bedrijfsongeval verjaard door ontbreken stuitingshandeling
 14. Rb Oost-Brabant 261017 duurstuit ondanks doorhalen procedure; vordering op rechtsbijstandverzekeraar tzv advocaatkosten niet verjaard
 15. Rb Midden-Nederland 140617 Shockschade. Confrontatie met overlijden vader na medische fout huisarts; geen stuiting
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 040417 Vordering declaraties werkzaamheden na 2006 niet gestuit, vordering verjaard.
 17. Hof 's-Hertogenbosch 060916 geen stuiting door voeging nu na niet ontv.-verklaring niet binnen 6 maanden een nieuwe eis is ingesteld
 18. Rb Oost-Brabant 220416 wg-er aansprakelijk voor ongeval productiemedewerker met onbeschermde persmachine; vordering tijdig gestuit
 19. Rb Rotterdam 270116 vordering op rechtsbijstandverzekeraar tzv advocaatkosten letselzaak is verjaard; overgangsrecht mbt artikel 7:942 (oud) BW
 20. Hof 's-Hertogenbosch 271015 polsletsel vrachtwagenmonteur; stuiting van verjaring door voetnoot in conceptdagvaarding
 21. Hof Den Haag 220915 medewerkers van een inrichting hebben verzuimd om aangetekende brief door te geven; verjaring toch gestuit
 22. HR 180915 (geen letsel) stuiting verjaring; schriftelijke mededeling bevat voldoende duidelijke waarschuwing
 23. PIV-Bulletin 2015-3 Verjaring en stuiting
 24. Rb Noord-NL 130515 handletsel door gehuurde hakselaar; vordering obv 6:162 BW verjaard omdat stuitingsbrief zag op 6:185 BW
 25. Rb Limburg 080115 erkende vordering mbt gebitsschade van toentertijd 8-jarige verjaard, 12 jaar geen vordering ingesteld, niet gestuit
 26. Hof 's-Hertogenbosch 161214 ongeval en aansluitende mishandeling door verzekerde; procedure mbt mishandeling leidt niet tot doorstuiting van verjaring ogv WAM
 27. Rb Gelderland 191114 AOV: na eerdere stuiting is wegens ontbreken ondubbelzinnige vermelding verjaringstermijn geen nieuwe termijn gaan lopen
 28. Hof 's-Hertogenbosch 281014 advocaat vergat wettelijke rente aan te zeggen; niet tijdig gestuit; vordering is verjaard
 29. Rb 's-Hertogenbosch 241109 letsel na narcose middels pippablock; vordering op arts niet gestuit; verjaard
 30. Hof Amsterdam 150714 doorstuiting; verjaring na drie jaar tov WAM-verzekeraar laat onverlet de algemene verjaringstermijn van vijf jaar jegens verzekerde
 31. Hof Amsterdam 210114 vordering verjaard als verwijdering milt als aparte schadeveroorzakende gebeurtenis wordt beschouwd, alleen gestuit mbt slokdarmperforatie
 32. Rb Amsterdam 290813 brief verzekeraar heeft onderhandelingen binnen de verjaringstermijn doen heropenen; WAM-verjaring tijdig gestuit
 33. Rb Amsterdam 310713 vordering jegens WAM-ass na drie jaar verjaard; vanwege doorstuiting is vordering jegens verzekerde niet verjaard
 34. Rb Rotterdam 011013 WAM verjaring gestuit door verzoekschrift voorlopig deskundigenbericht en correspondentie nadien
 35. Rb Rotterdam 130313 WAM-verz. is tzv stuiting na 3 jaars termijn niet te zien als vertegenwoordiger gedaagde; nadere bewijslevering tzv ontvangst brief toegelaten
 36. Hof Arnhem 021012 stuiting jegens de vennootschap betekent niet zonder meer stuiting van de rechtsvordering jegens vennoten
 37. Hof Arnhem 110912 aansprakelijkheid psychiater; verjaring gestuit door tuchtklacht
 38. Rb 's-Hertogenbosch 110712 stuiting bij produktaansprakelijkheid, binnen 3 jaar nadat benadeelde bekend is geworden met schade, gebrek en producent
 39. Rb Amsterdam 270612 stuiting door instellen rechtsvordering en instellen nieuwe eis binnen de in artikel 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn
 40. Rb 's-Hertogenbosch 270612 faxrapport geeft geslaagde verzending aan; dat fax bij ontvanger mogelijk in het ongerede is geraakt komt voor zijn risico
 41. Rb 's-Hertogenbosch 080212 gemiste diagnose tzv tibiaplateau; deelgeschil, verjaring gestuit door verzoek voorlopig deskundigenbericht
 42. Rb Utrecht 030811 verjaring vordering gesubrogeerde verzekeraars; tijdig gestuit
 43. Rb 's-Gravenhage 080611 postverwerking in gevangenis voor risico geadresseerde
 44. Rb Arnhem 160211 Het is aan [eisers] te bewijzen dat brief [gedaagde] tijdig, voor het verstrijken van vijf jaren sinds de laatste stuitingshandeling, heeft bereikt
 45. Rb Arnhem 220910 tuchtklacht stuit verjaring niet;
 46. HR 090710 Advocaat aansprakelijk voor niet tijdig stuiten van verjaring ex art. 3-310 lid 1 BW:
 47. HR 090410 verjaring (ten aanzien van dwangsommen) niet gestuit door onderhandelingen; beroep op verjaring niet ism redelijkheid en billijkheid
 48. # PIV-Bulletin 2010, 4 - Stuiten van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding conform art. 3:317 Mw Mr. Klein Gunnewiek
 49. Hof L.warden 130410 brief, per gewone post en aangetekend verzonden, stuit verjaring niet
 50. HR 090410 passage uit brief stuit verjaring vordering na strafrechterlijke vervolging niet
 51. HR 160410 wrongfull birth, verjaring gestuit middels brief aan verzekeraar
 52. Hof Den Bosch 160310 rsi, aan ingediend verzoekschrift voorlopig deskundigenbericht komt stuitende werking toe
 53. Hof A.dam 010909 RSI,vordering tijdig gestuit
 54. Voorlopig deskundigenonderzoek heeft niet altijd stuitende werking, annotatie bij HR 180909, door Petra Oskam
 55. Hof Arnhem 160609 verjaring niet gestuit door melding van schade en verzoek om standpunt
 56. HR 180909 indiening voorlopig deskundigenonderzoekstuit stuit verjaring niet (zonder meer), maatstaf onderhandeling als bedoeld in 10 lid 5 wam
 57. Hof A.dam 210409 verjaring gestuit door waarschuwing in brief; ook correspodentie met ass stuit verjaring
 58. Rb R.dam 100609 stuiting tegen centraal aansprakelijk zkh werkt niet tegen individuele artsen
 59. Hof Arnhem 070409 stuitende werking van onderhandelingen ex 10 lid 5 WAM is aanvulling op 3-317 BW
 60. Rb Zutphen 140509 westfriese flora; stuiting verjaring door collectieve actie
 61. Rb Alkmaar 220409 Westfriese flora; collectieve actie stuit verjaring
 62. Hof L'warden 060808 advocaat verzuimt verjaring te stuiten; uit verjaring kan schade worden afgeleid
 63. HR 270608 enkele mededeling dat aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke rente stuit verjaring
 64. Rb Leeuwarden 060208 vordering van cliënt op aansprakelijkheidsverzekeraar advocaat is verjaard
 65. Rb Breda 270208 uit onderhandelingen en betaalde voorschotten volgt geen stuiting; onaanvaardbaar
 66. Hof Arnhem 201107 invullen vragenformulier en vervolgcorrespondentie stuit verjaring
 67. Rb Zutphen 191207 fietsongeval; beroep op verjaring i.c. onaanvaardbaar
 68. Hof Den Bosch 080108 carpaal tunnel syndroom, nek- en schouderklachten; verjaring tijdig gestuit
 69. Hof Den Haag 200207 verzoekschrift voorlopig desk.bericht i.c. geen daad van rechtsvervolging
 70. Hof Leeuwarden 070207 Witmarsumer Merke; aansprakelijkheid organiserende PC vordering verjaard
 71. Hof Den Haag 281106 aanvangstijdstip verjaring; stuiting a.h.a. v ziekenhuis werkt niet tegen arts
 72. Rb Leeuwarden 310506 is sprake van een "voldoende duidelijke waarschuwing in brief
 73. Rb Den Bosch 260406 Beroep op verjaring onaanvaardbaar, maatstaven van redelijkheid en billijkheid
 74. indienen voegingsformulier in strafzaak stuit de verjaring;

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies