Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid bij zwangerschap en bevalling

Aansprakelijkheid bij zwangerschap en bevalling

Meer artikelen...

 1. GHARL 150222 ziekenhuis aansprakelijk; geboorteletsel 2e kindje van tweeling; gynaecoloog 26 minuten niet in verloskamer na bevalling 1e kind
 2. GHARL 160321 vierde tussenarrest na deskundigenbericht; deskundigen dienen aanvullend gehoord te worden
 3. GHARL 230719 Hof benoemt neonatoloog die samen met gynaecoloog onderzoek moet doen, vraagstelling tzv begeleiding bevalling en oorzaak hersenschade
 4. GHARL 260319 zuurstoftekort bij de bevalling, na horen deskundigen ter zitting oordeelt rb tot nader desk. bericht door neonatoloog
 5. RBAMS 171121 deskundige concludeert tot geen duidelijk zichtbare hartafwijkingen bij ongeborene; Rapport voldoet aan eisen
 6. RBOBR 290721 Snede in wang kind bij spoedsectio; rb gaf in deelgeschil onjuiste invulling aan verzwaarde motiveringsplicht; zkh wel aansprakelijk (2)
 7. GHAMS 150321 Erbse Parese; deurwaarder brengt te laat de appeldagvaarding uit, schade onvoldoende onderbouwd
 8. RBROT 170221 zaad van Karbaat; deel vorderingen verjaard; gezichtspunten Van Hese/De Schelde; Beroep op relatieve verjaring treft geen doel
 9. HR 210297 Wrongful birth
 10. RBNHO 251120 mislukte vacuümcurettage; na deskundigenbericht; geen schending NOVG richtlijn; geen aansprakelijkheid, ook niet tzv nacontrole en nazorg
 11. RBAMS 291020 medische fout verloskundigen waarna overlijden ongeboren kind; omkeringsregel nvt; kansverlies 3,6%
 12. GHSHE 271020 Ziekenhuis niet aansprakelijk voor schade bij fundusexpressie; stand van de praktijk.
 13. RBMNE 260820 hartafwijking niet tijdig waargenomen, waardoor geen nader (genetisch) onderzoek, waardoor 1p36 deletiesyndroom is gemist? afwijzing vordering
 14. GHDHA 200819 schouderdystocie kind, totaalruptuur moeder; geen toerekenbare tekortkoming van arts en/of ziekenhuis
 15. GHDHA 070720 geboorteletsel, RB wijst aanvullend desk.bericht tzv neonatologisch onderzoek af; niet ontvankelijk en verzoek onvoldoende onderbouwd
 16. RBAMS 151216 te laat komende verloskundige; geen schade, geen aansprakelijkheid
 17. RBOBR 171219 Snede in wang kind tijdens spoedsectio; onder verzwaarde motiveringsplicht valt verplichting om toe te lichten wat van gynaecoloog mocht worden gevergd
 18. GHSHE 291019 geen medische fouten bij interpretatie CTG's; oproeping deskundige tzv toelichting op toegepaste fundusexpressie
 19. RBMNE 301019 deskundigenbericht abortuskliniek; is zwangerschap gemist? voorschot vooralsnog ten laste van kliniek
 20. RBNHO 100719 aansprakelijkheid voor fouten bij bevalling in 1996 door Rb afgewezen. Appeldagvaarding niet tijdig betekend. geen reële kans op succes
 21. RBDHA 241018 Stuitligging. Informatieplicht geschonden m.b.t. keuze vaginale bevalling of keizersnede. Causaal verband met geboortetrauma aanwezig
 22. BGEL 231118 mislukte sterilisatie; provisionele vordering tzv schade, VAV, smartengeld en BGK; verzocht € 175.000,00, toegewezen € 21.000
 23. PHR 120118 dwarslaesie na keizersnede; klachten tzv verzwaarde stelplicht, waardering deskundigenrapporten en inzage medische analyse partijdeskundige; verwerping
 24. Rb Midden-Nederland 160817 hersenletsel (tweeling)baby; oordeel CTG-registratie; ondanks normschending geen tekortkoming
 25. Rb Gelderland 120617 Zaaddonorschap. KID-behandeling. Deskundigenbericht afgewezen. Geen inzage in 5000 andere medische dossiers kliniek
 26. Rb Rotterdam 020617 KG; gebruik eigen sperma fertiliteitsarts? vordering tot afgifte goederen tbv DNA-onderzoek toegewezen
 27. Rb Den Haag 010217 Mislukte sterilisatie (Essure). vlgs klachtencie was nacontrole onvoldoende, vlgs rechter geen aansprakelijkheid ziekenhuis.
 28. Rb Oost-Brabant 061016 bekkeninstabiliteit na bevalling; deskundigenrapport onvoldoende om causaal verband aan te nemen; beroep op omkeringsregel en kansschade verworpen
 29. Hof Amsterdam 130916 geen aansprakelijkheid ziekenhuis voor dwarsleasie na keizersnede
 30. Rb Zeeland-West-Brabant 220616 interpretatie CTG en beleid bij bevalling; na deskundigenberichten bewijsopdracht voor eiser tzv toepassing fundusexpressie
 31. Hof 's-Hertogenbosch 260814 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; nadere voorlichting mbt oorzaak PTSS nodig
 32. Rb Rotterdam 020414 gele huidskleur baby, beoordeling handelen verloskundige obv deskundigenbericht; niet verwijtbaar
 33. Rb Den Haag 230414 zuustoftekort bij geboorte in 1993; vernietiging bindend advies
 34. Rb Midden-NL 270214 na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger; aansprakelijkheid mbt eerste kind erkend, mbt tweede afgewezen
 35. Rb Rotterdam 041213 Erbse Parese; korte termijn verjaring op dag na geboorte aangevangen; kind kon via ouders vordering instellen
 36. Hof Arnhem-Leeuwarden 250613 totaalruptuur baby bij keizersnede; medische kunstfout, ziekenhuis aansprakelijk
 37. HR 231112 aansprakelijkheid gynaecoloog voor hersenletsel na zuurstoftekort
 38. Hof Arnhem 020912 geboorteletsel; ziekenhuis voor 60% aansprakelijk
 39. Hof 's-Hertogenbosch 190612 PTSS moeder overlijden kind bij bevalling; schade veroorzaakt door verdriet om verlies van kind komt niet voor vergoeding in aanmerking
 40. Rb Rotterdam 290212 aansprakelijkheid verloskundige voor delay bij diagnose geelzucht; onderwerpen voor comparitie
 41. HR 091211 langdurige te lage bloedsuikerspiegel baby vlak na de geboorte niet verwijtbaar
 42. Rb Arnhem 201011 causaal verband tzv mulitple geboorteletsel na mislukte vacuumextractie
 43. HR 211011 81 Art. 81 RO. Mislukte sterilisatie. Schadevergoedingsvordering afgewezen
 44. Rb Rotterdam 010611 overlijden baby na DKTP-Hib-HepB en Pneumokokken vaccunaties; onvoldoende gesteld voor aansprakelijkheid
 45. Rb Rotterdam 020311 stuitbreuk na val van dwarsbed; fout onvoldoende aangetoond
 46. Rb Rotterdam 120111 zwangerschap na sterilisatie volgens Ovablocmethode, informed consent?
 47. HR 241210 implanon, geen aansprakelijkheid voor arts voor vermeende fout bij inbrengen staafje
 48. Rb Den Haag 221210 sterilisatie zonder instemming is onrechtmatig (deelgeschil)
 49. Rb Dordrecht 190111 zwangerschap na sterilisatie niet te wijten aan medische fout; geen gebreken tzv informed consent
 50. Rb Dordrecht 310310 sterilisatie met filshieclips, waarna zwangerschap, vraagstelling expertise
 51. HR 160410 wrongfull birth na mislukte curettage,
 52. Hof Den Haag 290909 ongevraagde, ongewilde sterilisatie na uteresruptuur waarbij baby kwam te overlijden, overwegingen m.b.t. vorderingsrecht echtgenoot.
 53. Rb Haarlem 020708 mislukte sterilisatie met falope-ringen; ringetje naast tuba; geen aansprakelijkh.
 54. Rb R.dam 281107 hersenletsel als gevolg van inbgrengen nasofaryngeale tube (NPT)
 55. Hof A.dam240108 implanon; bewijsopdracht voor vrouw; vergoeding 80% vanwege mogelijk spijtoptantisme
 56. Hof Den Haag 200308 Een wonderlijke zwangerschap na een geslaagde vasectomie
 57. CTG 181207 arts schiet tuchtrechterlijk niet tekort door geen navraag te doen na sterilistatie
 58. HR 071207 te late keizersnede: geschonden norm beoogt bescherming tegen specifiek gevaar te bieden
 59. Rb Arnhem 211107 mislukte vasectomie - eisen aan wijze van informeren mbt uitslag onderzoek
 60. Miraculeus oordeel over mislukte sterilisatie Uitspraak rechter berust op verkeerde voorlichting
 61. Rb A'dam 010807 asfyxie, verpleegkundige handelde niet ism zorgplicht
 62. Hof Den Haag 280807 Implanon; aansprakelijkheid artsen en producent, bewijslast rust op vrouwen
 63. Rb Den Haag 100707 wrongful birth; gynaecoloog schiet toerekenbaar tekort in informatieplicht
 64. Hof veroordeelt ziekenhuis tot schadevergoeding ivm onjuiste voorlichting over vruchtbaarheid
 65. Rb Utrecht 080807 causaal verband tussen fout gynaecoloog ondanks mogelijke abortus met 18 weken
 66. Rb Groningen 140207 Erbse Parese; arts handelt onzorgvuldig; onvoldoende verslaglegging
 67. Hof Arnhem 220507 gestoorde rouwverwerking, geestelijke stoornis
 68. HR 200407 zwangerschap na mislukte steralisatie; geen omkering bewijslast
 69. Hof Arnhem 060307 zkh niet aanspr. voor schade bevalling; tuchtrechterlijk verwijt gynaecoloog
 70. CTG 160107 verslechterend CTG tijdens bevalling; fout arts assistent
 71. Rb Utrecht 100107 spina bifida; verloskundigenpraktijk niet verwijtbaar tekortgeschoten;
 72. Rb. Maastricht 181006 onvoldoende toezicht bij bevalling, dood geboren kind; eigen schade moeder
 73. Rb Arnhem 120606 Informatieverstrekking bij sterilisatie; vasectomie
 74. Rechtbank Alkmaar 240506 (wrongfull birth, implanon, bewijs afwezigheid van kinderwens het beel van al op jonge leeftijd bewust kinderloos willen blijven)
 75. Hof Amsterdam 020306: (tangverlossing; toepassing omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid)
 76. Hof Leeuwarden 220206 kunstfout door niet tijdig over te gaan tot keizersnede
 77. Rb Maastricht 220306 PTTS na overlijden baby door fout arts

Deze website maakt gebruik van cookies