Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid advocaat of belangenbehartiger

Aansprakelijkheid advocaat of belangenbehartiger

Meer artikelen...

 1. RBNHO 030419 Verslechtering medische toestand na regeling tegen finale kwijting; letselschaderegelaar heeft slachtoffer voldoende gewaarschuwd
 2. HR 220219 de vraag of een cassatieberoep een reële kans van slagen zou hebben gehad leent zich niet voor voorlopig deskundigenbericht
 3. Rb Midden-Nederland 091116 beroepsfout rechtsbijstandjurist mbt voorbehoud in vso; noodzaak tot een ruimer voorbehoud m.b.t. gevolgschade minderjarige
 4. Rb Limburg 070318 opdracht aan advocatenmaatschap; redelijke uitleg AV; advocaat niet persoonlijk aansprakelijk
 5. Hof Den Haag 160118 beroepsfout advocaat; gemist cassatieberoep; juridische beoordeling kansschade is aan rechter
 6. HR 131017 81 RO, advisering advocaat leidt tot persoonlijke risico's bij aangaan zakelijke huurovk; 50% kans op een gunstiger resultaat
 7. Rb Amsterdam 291117 beëindiging arbeidsovk nav tentamentips; tekortschietende belangenbehartiging rb-verzekeraar; toewijzing netto-equivalent bedrag kantonrechtersformule
 8. Rb Oost-Brabant 261017 duurstuit ondanks doorhalen procedure; vordering op rechtsbijstandverzekeraar tzv advocaatkosten niet verjaard, dus geen beroepsfout advocaat
 9. HR 131017 advisering bij letsel minderjarige; beroepsfout letselschadeadvocaat vanwege ontbreken voorbehoud voor toekomstige klachten? art. 81 lid 1 RO
 10. Rb Midden-Nederland 010317 ten overvloede: advocaat hoefde niet de gevolgen voor pensioen bij ontbinding vd aov te beoordelen
 11. Rb Zeeland-West-Brabant 140617 Omvang schade door beroepsfout notaris. Omkeringsregel, kansschade, proportionele aansprakelijkheid, causaal verband
 12. Hof Amsterdam 250417 aansprakelijkheid advocaat; onvoldoende voorlichting tzv tijdens comparitie bereikte schikking; geen schadevergoeding ivm ontbreken causaal verband fout en schade
 13. HR 100317 Artikel door Tom van Malssen: Deugdelijke Cassatiemiddelen En Beroepsaansprakelijkheid Advocaat
 14. HR 100317 Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel?
 15. Rb Rotterdam 080317 Beroepsfout advocaat. Onjuist derdenbeslag schadevergoeding voor moeder slachtoffer na moord
 16. Hof Amsterdam 201216 Risico van proceskostenveroordeling niet schriftelijk medegedeeld aan cliënt; mondelinge toelichting onvoldoende weersproken
 17. Beroepsaansprakelijkheid advocaat: reikwijdte informed consent - door D. Baas op 220716 op Dirkzwagerasv.nl
 18. Hof Amsterdam 120716 bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor uitbetaling contante geldsom van € 45.000,= aan schadeonderhandelaar
 19. Hof 's-Hertogenbosch 280616 geen beroepsfout advocaat tzv schikking ongeval voetganger, schade als gevolg van niet wijzen op mogelijkheden WMO is onvoldoende onderbouwd
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 310516 motorongeval in Schotland in 1992; bestuurder motor had rekening moeten houden met aanwezigheid grind; aansprakelijk tov passagier; vanwege verjaring bbh aansprakelijk
 21. Rb Midden-NL 200416 beroepsfout advocaat; schatting omvang schade bij schikkingsonderhandelingen met verzekeraar
 22. Rb Midden-NL 280514 beroepsfout advocaat; aan verzekeraar is wettelijke rente niet goed aangezegd
 23. Hof 's-Hertogenbosch 030516 advisering bij letsel minderjarige; geen voorbehoud voor toekomstige gebreken; geen aansprakelijkheid letselschadeadvocaat
 24. Rb Overijssel 130416 smartengeld was door verzekeraar gestort op derdenrekening belangenbehartiger waarop beslag was gelegd; ernstig persoonlijk verwijtbaar gedrag
 25. Rb Rotterdam 200416 schending zorgplicht advocaat terzake van derdenbeslag onder ouders dader; omkering bewijslast; bewijsopdracht
 26. Rb Rotterdam 200116 civiele vordering tzv mishandeling is verjaard; bewijsopdracht slachtoffer dat opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen met advocaat die haar tov Schadefonds bijstond
 27. Rb Rotterdam 161215 afwikkeling met lump-sumbedrag op advies van letselschadebureau; letselschadebureau heeft gehandeld als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot
 28. Hof Den Haag 160615 beroepsfout advocaat tzv cassatieklacht; kans vernietiging arrest was 50%
 29. Rb Midden-Nederland 040913 Aansprakelijkheid advocaat beroepsfout in asbestzaak. Gezichtspuntencatalogus. Afwijzing
 30. HR 180915 beroepsaansprakelijkheid advocaat indien opdracht aan advocatenmaatschap is gegeven
 31. Rb Midden-NL 100615 beroepsfout advocaat; geen grieven ingediend tegen berekeningswijze verlies verdienvermogen en hoogte smartengeld
 32. Hof Den Haag 171213 50% kansschade; aansprakelijkheid advocaat en WAM-verzekeraar tzv gebreken belangenbehartiging voor schade boven verzekerde som
 33. Hof 's-Hertogenbosch 240315 verjaring letselschadeclaim; vrijwaringszaak tzv beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 34. Rb Midden-NL 110215 wettelijke rente niet aangezegd; bewijsopdracht schade door benadeling in onderhandelingspositie met verzekeraar
 35. Rb Limburg 191114 tekortkoming advocaat bij aanvraag financiering misbruikzaak bij de Stichting Proefprocessen Fonds Clara Wichmann
 36. Rb Rotterdam 171214 zorgplicht advocaat strekt niet zo ver dat hij moet informeren of zijn cliënt mogelijk is verzekerd voor kosten rechtsbijstand
 37. Rb Noord-Holland 041213 beroepsfout advocaat door gewijzigde verjaringstermijn verzekeringsrecht niet tijdig te stuiten; verweer verzekeraar zou zijn verworpen
 38. Hof 's-Hertogenbosch 281014 advocaat vergat wettelijke rente aan te zeggen over vordering op voorgaande advocaat die vergat wettelijke rente aan te zeggen
 39. Hof Amsterdam 040314 voeging voormalig advocaat in verjaringszaak slachtoffer tov wam-verzekeraar en verzekerde
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 030614 geen aansprakelijkheid bureau tzv advies tot regeling; indien fout dan geen schade
 41. Rb Oost-Brabant 120314 ongeval midden op rijweg lopende voetganger; geen beroepsfout advocaat tzv schikking voor 50%; advocaat behoeft client niet spontaan op mogelijkheden Wmo te wijzen
 42. Hof 's-Hertogenbosch 191113 beroepsfout rechtsbijstandsverz. bij afwikkeling whiplashzaak; had moeten adviseren niet definitief te regelen; beroep klachtplicht verworpen
 43. Hof Amsterdam 160713 aansprakelijkheid advocaat voor verjaring RSI-zaak
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 300713 geen tekortkomingen rb-verz. mbt controle omzetgegevens franchise-onderneming en voorbehoud in vso
 45. Cassatieblog 270313 Persoonlijke aansprakelijkheid leden advocatenmaatschap bij beroepsfout, mr. Karlijn Teuben
 46. HR 220213 beroepsfout bbh; nagelaten stuiting verjaring t.o.v. aansprakelijk partij zélf na ommekomst WAM-termijn
 47. HR 091112 bewijslastverdeling bij beroepsfout advocaat
 48. Hof Amsterdam 130312 geen letselschade; beroepsfout advocaat; treft schikking met wp zonder dat vast is komen te staan dat cliënt daarmee instemde
 49. Rb Utrecht 150212 De norm van artikel 46 Advocatenwet is een algemene zorgvuldigheidsnorm, zodat geen sprake is van toepassing van de omkeringsregel
 50. HR 030212 (geen letselschadezaak) rechtsbijstandverlener aaansprakelijk vanwege verzuim betrokkene te wijzen op mogelijkheid verjaring te stuiten
 51. Hof Amsterdam 300811 perikelen m.b.t. verjaring aansprakelijkheid (maatschap van) advocaten
 52. Rb 's-Gravenhage 060711 cassatieadvocaat maakt fout, schadevergoedingsvordering wordt afgewezen
 53. Rb Maastricht 270411 Nostimos niet tekort geschoten als belangenbehartiger
 54. Rb Haarlem 160211 aan bewijs van een succesvolle afloop van procedures kunnen geen al te strenge eisen worden gesteld, nu [B] [A] de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over de afloop van de procedures
 55. Rb Maastricht 011210 geen aansprakelijkheid voormalig belangenbehartiger nu deze zijn client uitdrukkelijk heeft gewezen op verjaringsrisico
 56. Rb Roermond 081210 eiser lijdt geen schade doordat advocaat geen hoger beroep had ingesteld; beroep was kansloos
 57. Rb Almelo 261110 leugenachtige verklaringen door belangenbehartigers
 58. Rb A.dam 111109 aansprakelijkheid bestuurder stichting derdengelden frauderend advocaat
 59. Rb A.dam 290709 advocaat verzuimt er op te wijzen dat vordering m.b.t. immaterieele schade tijdens leven dient te worden ingesteld
 60. Rb Den Haag 200110 beroepsfout in bestuursrechtelijke procedure; geen redelijke kans van slagen voor beroep
 61. HR 111209 claim tegen waarborgdfonds verjaard, maar aanwezigheid spookrijder is niet aannemelijk dus geen schade
 62. Rb Den Haag 160909 Orde schiet tekort bij toezichthouden en controleren bij derdengelden
 63. Rb A.dam 150709 advocaat dient polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraar te kennen
 64. Rb A.dam 260308 ongeval tijdens schaatswedstrijden; aansprakelijkheid advocaat voor niet instellen h
 65. Hof L.Warden 251108 opvolgend rb-verlener zegt 7 jaar na ongeval wettelijke aan, stelt voorgangers n
 66. Rb R.dam 110608 expert geeft onjuiste voorlichting over vso en stelt geen schadestaat op
 67. Hof L'warden 060808 advocaat verzuimt verjaring te stuiten; uit verjaring kan schade worden afgeleid
 68. Rb A.dam 300108 rb-verzekeraar ook aansprakelijk voor door ingeschakelde advocaat gemaakte fout
 69. Hof Leeuwarden 070508 advocaat maakte beroepsfout door geen belastinggarantie te vorderen
 70. Hof Leeuwarden 050907 geen belastinggarantie, beroepsfout advocaat? Volgt comparitie van partijen.
 71. Rb L'warden 160408 schadevordering voor beroepsfout advocaat verjaard
 72. Hof Leeuwarden 211107 verjaringsaspect moet in advisering door advocaat worden betrokken
 73. Rb Arnhem 0711007 advocaat handelt niet als redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat
 74. Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
 75. Rb A'dam 101007 rechtsbijstandverzekeraar informeert eiser niet volledig over haar kansen;
 76. Rb Arnhem 250907 resultaat procedure bleek ongunstiger dan eerder schikkingsvoorstel; fout jur. adv?
 77. Hof Leeuwarden 050907 ernstig ongeval jong kind; advocaat had medisch adviseur moeten inschakelen
 78. Rb Arnhem 080807 Schadestaat procedure naar aanleiding van beroepsfout van advocaat.
 79. HR 190107 opvolgend advocaat laat zaak liggen, vordering verjaard. Beroepsfout? kanswaardering
 80. Hof Den Haag 251006 tekortschieten advocaat? Norm: redelijk bekwaam, redelijk handelend vakgenoot
 81. Rb Leeuwarden 270705 advocaat handelt onrechtmatig door bij voorbaat kansloze procedures te voeren
 82. Hof Den Bosch, 300506: is gehandeld als "redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot"?
 83. Hoge Raad 300606: Schade als gevolg van niet tijdig ingesteld hoger beroep
 84. Hoge Raad 300606: fout bij advisering m.b.t. ww-uitkering;
 85. Rb Maastricht, 080206 Verjaring niet gestuit
 86. Over de aansprakelijkheid van een advocaat voor de verkoop van een letselschadeuitkering, Rb Arnhem

Deze website maakt gebruik van cookies